Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. С тях се предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на европейски директиви.
С една от промените се предлага Комисията за финансов надзор да бъде определена за единен компетентен орган по лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране. Това ще е възможно с изключение на случаите, в които кредитна институция желае да получи такъв лиценз, тъй като банките могат да извършват само дейности, включени в обхвата на лиценза им за кредитна институция, който се издава от Българската народна банка, обяснява се в мотивите към законопроекта. Вносителите отбелязват, че в тази част законопроектът е съгласуван и с Европейската централна банка.
Във връзка с една от европейските директиви, със законопроекта се предвижда прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. В доклада на Комисията по икономическа политика и иновации е посочено, че по този начин ще се даде възможност на повече малки и средни предприятия да набират капитал, при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести.