Парламентът прие на две четения промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С тях се цели постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 -2027 г. 
Вносителите на законопроекта от Министерския съвет уточняват в мотивите, че с предлаганите промени се актуализира регулацията, насочена към предоставянето на подкрепа за интегрираното териториално развитие. Въведена е уредба по отношение на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Предвижда се безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му концепция за ИТИ да се предоставя от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, по която ще се финансира проектът. 
Прецизирани са разпоредбите относно подхода „Водено от общностите местно развитие". Отразено е и изискването за отключващи условия, гарантиращи ефективни инвестиции.
Затвърждава се и се разширява подходът, прилаган в програмен период 2014-2020 г., към насърчаване използването на възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на опростени разходи и се въвежда пропорционален подход към контрола.