Равнището на безработицата в област Разград продължи да се понижава и през май достигна до 7,6 процента, съобщиха от дирекция "Регионална служба по заетостта".
Регистрираните безработни в областта към края на отчетния месец са 3 972. Те са с 12 по-малко от април и с 856 или със 17,7 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. Най-висока е безработицата в община Самуил – 22,8 процента, а най-ниска в община Разград – 3,8 процента.
През май в трите Бюра по труда в областта са регистрирани нови 463 безработни лица, както и 20 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.
Работа през месеца са започнали 362 човека. Голяма част от тях са наети в преработващата промишленост, в търговията и хотелиерството и ресторантьорството. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 15 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. Близо 71 на сто от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 102 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места.
По схемата „Заетост за теб” през май са сключени трудови договори с нови 165 безработни лица, а по мярката 60/40 са одобрени заявленията на 24 работодатели за запазване заетостта на 302 работници и служители.
Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Разград през май са 130. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в селското стопанство, преработващата индустрия и държавното управление. 
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са тези, неизискващи специална квалификация - работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, работници в селското, горско и рибно стопанство, персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, полагащ грижи за хората.