Над 740 000 души у нас ще бъдат подкрепени чрез изпълнението на проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (ПРЧР). Тя е първата, изпратена за официално одобрение от Европейската комисия след приключване на преговорите между Управляващия орган, заинтересованите страни и европейските служби, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна.
Програмата се финансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет и е на стойност над 3,8 млрд. лв. Целта на ПРЧР е подкрепа за развитието на работната сила и преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото.
С финансовите средства по програмата ще се осигурят възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите в България. Най-засегнатите групи, сред които безработни, заети и работодатели, хора с увреждания и техните семейства, родители на деца с увреждания, възрастни, служители на доставчици на социални и здравни услуги, заети в услуги в резидентна грижа, лица в неравностойно положение и др. ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на страната. С изпълнението на ПРЧР ще се осигурят по-добри възможности за развитие на младежите и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия.
Средствата по програмата са разпределени в пет приоритета: "Насърчаване на заетостта и развитието на умения", "Социално включване и равни възможности", "Насърчаване на младежка заетост", "Социални иновации" и "Техническа помощ".
Ключов приоритет на програмата е по-добрата реализация на младите хора в България, като за целта са предвидени 735 млн. лв. Мерките ще включват субсидирана заетост, обучение на работното място, придобиване на квалификация и умения, съвместяване на професионалния и личния живот. През миналия програмен период подпомагане са получили около 80 000 младежи. Амбицията е през настоящия броят им да достигне 115 000. 
Предшественикът на ПРЧР 2021-2027 г. - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. е подкрепила 222 бенефициенти на територията на Област Варна от 2014 г. до момента. Осигурено е финансиране за реализирането на 304 проекта на обща стойност 57 283 624,40 лв.