Европейската комисия представи днес стратегия за терапевтичните средства срещу COVID-19, с която цели да подкрепи разработването и да осигури наличието на необходимите терапевтични средства срещу COVID-19, включително за лечение на "продължителен COVID". Днешната стратегия обхваща целия жизнен цикъл на лекарствата: научноизследователска и развойна дейност, производство, доставка и внедряване.

Стратегията включва разрешаването на три нови терапевтични средства за лечение на COVID-19 до октомври 2021 г и вероятно на още две до края на годината.

Комисията ще изготви портфейл от 10 потенциални терапевтични средства срещу COVID-19 и до юни 2021 г. ще идентифицира петте най-обещаващи сред тях. Тя ще организира прояви за намиране на партньори за участници от промишлеността, работещи в сектора на терапевтичните средства, за да се осигури достатъчно производствен капацитет и бързо производство.

До края на годината ще започнат да функционират нови разрешения, текущи разглеждания и съвместното възлагане на обществени поръчки.

Ускорителят за терапевтични иновации, проявите за намиране на партньори, подготвителното действие в подкрепа на гъвкавото производство и на достъпа до лечебни средства срещу COVID-19 в рамките на проекта EU Fab ще бъдат обединени в рамките на HERA, за който по-късно през годината трябва да бъде представено предложение.

Пилотният проект за достъп до здравни данни ще бъде включен в предложението за европейско пространство за здравни данни, което се очаква по-късно тази година.

ЕК ще осигури инвестиции в размер на 90 милиона евро в популационни проучвания и клинични изпитвания, за да се определи връзката между рисковите фактори и последиците за здравето с цел по-пълно информиране на вземащите решения в областта на политиката за обществено здраве и клиничното управление, включително за пациенти, страдащи от продължително заразяване с COVID.