Възлюбени в Господа,
С отеческа любов и духовна радост се обръщаме към вас с послание за мир и благодат от Господа, като всесърдечно ви приветстваме с пасхалния поздрав, който вече две хилядолетия оглася цялата Вселена:
Христос воскресе!
Възкръсна Христос и смъртта е победена, защото нямаше дял в живота. Възкръсна Христос и за всички изгря светлина и надежда. 
Възкръсна Христос и животът се възцари, защото такава е Божията воля, такава е Божията заповед: да имаме „живот вечен“ (Иоан 12:50).
Тази пълнота на живота е плод от любовта на Господа, която щедро се изля над всички нас, но и от нашата вяра в проводения в света Негов Син - от богопознанието, което получихме с Боговъплъщението, с откриването на тайната, скривана „...от векове и родове“ (Кол. 1:26), която Апостолът на народите справедливо нарече велика тайна на благочестието, защото „Бог се яви в плът“ (1 Тим. 3:16). 
Това богопознание е и резултат от Боговъплъщението и сигурен залог за вечния живот, за което ни учи Сам Господ, когато в Своята Първосвещеническа молитва към Отца свидетелства, че „...вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“ (Иоан 17:3).
Като наследници на тази вяра и надежда във Възкръсналия от мъртвите, ние се уповаваме, че ще имаме дял и в живота, че ще наследим и ние „венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат“ (Иак. 1:12). Вярваме и чрез вярата знаем, че „Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си“ (1 Кор. 6:14), и затова независимо от всички изпитания, от цялото продължаващо страдание и болка около нас живеем със светлата надежда за всеобщото възкресение и вечния живот, за който Бог ни е сътворил, който е и целта на Боговъплъщението и истинският плод на Възкресението на Спасителя. Защото Бог е създал човека не за смърт, а „за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие“ (Прем. Сол. 2:23). Този образ е слава Господня, в която чрез Духа Господен се преобразяваме и ние (2 Кор. 3:18). В него е и залогът за нашето възкресение.
В деня на Възкресението ние възпяваме Победителя над ада, над смъртта и тлението, и в празничната радост въздаваме „благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа“ (1 Кор. 15:57). 
Нека тази радост бъде с нас не само днес, а и във всички дни от нашия живот, за  да живеем в този обновен свят, който получихме даром от Него, като във всичко се уподобяваме на нашия божествен Учител и Спасител, пазейки Неговите заповеди и помнейки, че „...всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света - нашата вяра“ (1 Иоан. 5:4).
Благодатта и мирът на Възкръсналия от мъртвите Господ и Спасител наш Иисус Христос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас.
Да живеем с вяра и любов помежду си, та да заслужим и милостта Господня, която е залог за Вечния живот, амин!
Христос воскресе!
Русенски митрополит Наум
Пасха, 2021 г.