От решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), публикувано на сайта й, стана ясно, че дружеството "БТ Инвест", което притежава мажоритарен дял в "Булгартабак Холдинг" (БТХ), е с нов собственик.
Сделката ще се осъществи чрез придобиване на контрол върху BT Invest GmbH, Австрия и неговите дъщерни дружества, чрез своето изцяло дъщерното дружество LIVERO Establishment, Лихтенщайн, контролирано от TGI Middle East FZE, Дубай.

Според оценката на КЗК осъществяването на сделката няма да доведе до създаване или засилване на господстващо положение, нито ще породи негативен ефект върху конкурентната среда на съответните български пазари.

От решението на Комисията става ясно също, че реалния субект, които физически упражнява правата върху LIVERO Establishment, в настоящия случай се явява физическо лице.

Поради това, че въпросното лице не осъществява пряко или непряко стопанска дейност КЗК заключва, че не може да се приеме като отделно предприятие в рамките на сделката.