АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент – информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Модулът предоставя достъп до действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики и препоръки на международни организации, решенията на Съда на ЕС и българските съдилища, образци на документация, коментари и други полезни информационни ресурси. Особено полезни са разделите, съдържащи един общ и няколко специализирани пакети с „примерна документация“ с оглед на факта, че на 21.08.2020 г. изтече крайният срок, в който задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) трябва да приемат вътрешни правила.  

Предлаганият от „AML Асистент“ общ пакет с примерна документация е изготвен и се поддържа от екип на EY с безспорна експертиза и богат опит в тази област. Тя съдържа комплект от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контроли за постигане на съответствие с изискванията на законодателството.

За по-детайлна информация и практически насоки за работа винаги можете да разчитате на нашите специалисти, които ще Ви направят демонстрация в удобно за Вас време и място или онлайн.

Тези, които проявят интерес към новата система „AML Асистент“, могат да ползват специална цена за ранно записване.

В допълнение можем да предоставим и информационна извадка за проверка на лица, базирана върху данните от публичните декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, а именно дали дадено лице е:

  • Видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП;
  • „Свързано лице“ по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП с горната категория лица, като информация за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните за търговците в Търговския регистър.