С функционирането на държавното управление, йерархичната структура в регионите и възможностите за гражданско включване и форми на участие на младите хора при вземане на решения се запознаха 35 младежи от областта. На 4 и 11 септември в Русе те решаваха редица казуси чрез методите на неформалното образование, включиха се в ролеви игри, ситуационни тренинги, дискусионни форми и компоненти със състезателен характер. С това успешно приключиха обучителните модули, в които се включиха младежите по проект, изпълняван с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта 2016 – 2020-та година.

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов и експертът Георги Георгиев запознаха младежите от региона с функциите на държавната администрация. По време на срещата бяха дискутирани множество теми, свързани с работата на Областна администрация Русе, младите хора зададоха много въпроси за текущите дейности и със специален интерес – за работата в условия на кризисна ситуация. Участниците се запознаха и с механизмите за взаимодействие, координация и баланс на законосъобразността, интересите на общността и политиките между отделните институции.

В рамките на тренинга бяха представени реални казуси от практиката на Областна администрация Русе. Домакините предоставиха възможност на младежите да дадат предложения за бъдещето развитие на област Русе. Не на последно място участниците бяха запознати и с възможностите за старт на административна кариера.

В последната част от своето обучение младите хора разсъждаваха върху казуси, свързани с административна полемика между държавата и общината по въпроси на екологията и публичната собственост. Обучителните сесии чрез използване на иновативни образователни подходи включваха още говорене пред публика, вербална и невербална комуникация, както и тренинги за личностно развитие, здраве и физическа активност.

Като част от програмата, младежите имаха възможност да посетят екомузей с аквариум в Русе и да се запознаят с многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Всички участници в проекта получиха удостоверения за представянето си и участието си в обученията.

По-рано, по проекта се проведе и екотренинг в подножието на връх Мусала от 27 до 30 август в Боровец. Там участниците решаваха различни екологични казуси, развиваха личностни умения и компетенции чрез инициативи и кампании, свързани с важни за местната общност теми. В различните обучителни сесии бяха дискутирани и възможности за реализиране на заетост и кариерно развитие.