Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще извърши проверка на топлофикационните дружества за установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия и спазване на утвърдените цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г., съобщиха от енергийния регулатор.

Проверката е в изпълнение на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергетиката.

Във връзка с изнесени в медиите информации за възникнала обществена дискусия и запитвания от клиенти относно сумите, които "Топлофикация София" ЕАД следва да възстанови след промяната на цените на природния газ, Комисията за енергийно и водно регулиране ще извърши проверка на всички топлофикационни предприятия, включени в съответните решения на КЕВР за изменение на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г.

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия във връзка с прилагането на Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. и Решение № Ц-25 от 24.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г. и основателността на свързаните с това жалби на клиенти.

Предвид изискването на чл.70, ал. 8 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, който предвижда рекламации и възражения да се приемат в срок до 31.08.2020 г., проверката ще започне през месец септември и ще приключи до 16.10.2020 г.