Ремонтите на дома да намаляват данъка върху доходите на собственика на жилището. Това предлагат промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), предложени за обществено обсъждане от финансовото министерство.

Данъчните да признават като разход суми до 2000 лв. на година, вложени в подобрения или ремонт на един недвижим жилищен имот, предвиждат поправките. Размерът на разходите, които може да бъдат признати, е до сумата на годишните доходи, обявена пред данъчните.

Допълнителните условия, на които трябва да отговарят собствениците, са: имотът да е в България, този, който е платил ремонта, да е негов собственик, подобренията да са извършени от местни лица - еднолични търговци или фирми.

Преди да признаят правото на собственика да плати за подобренията и да си ги приспадне от сумата на облагаемите си доходи, данъчните ще проверят също и дали обновеният имот не е част от активите на фирма, както и дали

ремонтът е

извършен срещу

документи -

фискален бон,

разписка,

банков или друг документ.

Ако обаче установят, че собственикът е възложил ремонт на свой роднина, близък или друго свързано лице, инспекторите ще отказват да признаят направения разход.

Ако имотът е съсобственост на повече от един човек, всеки съсобственик може да ползва бонуса, но само ако сумата на ремонтите на всички не е повече от 2000 лв. за съответната година. Ако при проверка се установи, че лимитът е превишен, то всяко от лицата, които са го ползвали, ще дължи такава част от данъка, която съответства на размера на ползваното от него облекчение.

Около 10-12 млн. лв. допълнително може да влязат в хазната, ако предложението бъде прието. Целта на поправката е да накара хората да ползват услугите на регистрирани майстори, а тези, които работят на черно, да бъдат изтиквани от пазара.

Според данъчни експерти обаче това ще бъде трудно, тъй като

работещите на

черно майстори

предлагат

по-евтини услуги, защото като правило не начисляват ДДС. Всеки, който поиска документ за платените пари, ще оскъпи поне с 20% ДДС сметката, която трябва да плати. Оскъпяването е по-голямо от размера на отстъпката и това ще лиши от стимул хората да притискат майсторите да излязат на светло. Напълно възможно е след общественото обсъждане лимитът или редът за признаване на разходите за ремонт да бъде променен, като бъдат отчетени тези факти.

Новите текстове в ДОПК предвиждат също промяна в последователността на погасяване на просрочени задължения. В момента всеки, който е забавил плащанията си към хазната и има стари дългове, може да избира кои от тях да бъдат погасени най-напред. Ако не посочи изрично реда, то всяка направена вноска се разпределя пропорционално към всички стари вземания.

Сега финансовото министерство предлага

да се върне

старият ред,

при който всяка

вноска по стар

дълг покрива

първо лихвите

и след това главницата на най-старото задължение и така до изчистването на всички. Такава беше практиката с т.нар. единна данъчно-осигурителна сметка, която бе въведена през 2012 г. С нея се елиминираше рискът от погасяване по давност на по-рано възникналите задължения.

С промяна в данъчния кодекс от 2016 г. натрупаните задължения към хазната с давност над 10 години не се опрощават, а само държавата няма право да ги събира принудително, припомнят данъчни експерти.

Загубите за

хазната от

изтичането на

давностния срок

се изчисляват на

над 800 млн. лв. на година. Точна сума не може да бъде определена, тъй като в задълженията освен неплатени данъци и осигуровки влизат и различни глоби. С връщането на стария ред се цели да бъдат намалени щетите от отписването на стари дългове.

Промените предвиждат и

нов казус, при

който се

изключва

прилагането на

10-годишния

абсолютен

давностен срок Това ще става и ако срещу длъжника се води съдебно дело, от изхода на което зависи размерът или събирането на негово публично задължение. Тъй като никой не може да предвиди продължителността на съдебните дела, но те обичайно се точат с години, предложението е срокът да спира да тече при старта на делото и да се възобновява след финала му.

Друг текст от проектозакона предвижда домашни животни, които са били конфискувани в полза на държавата заради неосигурени условия на живот, жестокост към тях, или използването им за боеве или други комерсиални цели, да могат

да се предават

от изпълнителния

директор на НАП

на приюти или

приемни домове

Целта на тази мярка е да се опази животът и здравето на животните.

За да се намалят разходите на данъчните за съхранение на конфискувани вещи, се предвижда намаляване на сроковете за това до 6 месеца, преди да бъдат обявени на търг.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизори ще се командироват

из цялата страна, за да не свикват

с едни и същи фирми и лица

Данъчните екипи, които извършват ревизии, да проверяват на територията на цялата страна, а не само регистрираните към съответната данъчна служба. Това гласи друга поправка в ДОПК, предложена от финансовото министерство. Целите на този текст са две. Едната се налага, защото бизнесът е концентриран в няколко териториални дирекции, които са претоварени. Затова според експертите е необходимо администрацията да разполага с по-голяма мобилност.

Втората е да се избегне възможността от договаряне между екипите и обектите на проверки, което е честа практика особено в по-малките населени места.