Обществените поръчки да се възлагат само онлайн. Това предвижда проект за изменение на Закона за обществените поръчки публикуван за обществено обсъждане. За целта ще се използва Централизираната електронна платформа.

 

 

Преминаването към изцяло електронно възлагане изисква работа с електронни документи като е предвидено номерът на решението да се генерирана от платформата, а за датата на издаване се приема датата на електронния подпис на възложителя.

Въвеждането на онлайн възлагане на поръчки се очаква да намали нарушенията по тях. Преди дни от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция стана ясно, че близо 85% от проверените обществени поръчки в министерствата през миналата година са проведени в нарушение на закона.

С измененията се предвижда и промяна на глобите за нарушения. Размерът на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения след сключен договор в момента е фиксиран „3 на сто” и определяем „до 10 на сто” . С предложената редакция подходът се уеднаквява, като и за двете санкции са предвидени минимални и максимални граници от 5 до 10% от стойността на договора. Промените предвиждат още, формално основание за заличаване на стопански субекти от списъка, в който са вписани за нарушения.

Законопроектът предвижда още частните болници, които се финансират с публичен ресурс, също ще бъдат задължени да правят обществени поръчки за лекарства, консумативи и други дейности.