Близо 20 килограма храни от първа необходимост ще получат до края на седмицата 518 русенци. Продуктите са дарение и се раздават на хора, определени след проверка на Дирекция „Социално подпомагане“, съобщиха от Община Русе.

Право на социалната помощ имат потребители на Домашен социален патронаж - Русе, които са с доходи под прага на бедност за 2020 г.; лица с определена в експертни решения от ТЕЛК степен на трайно намалена работоспособност и самотно живеещи лица на възраст над 65 години.

Към целевите групи, които получават хранителни продукти са ползватели на механизъм „Лична помощ“, в която са включени лица с трайно намалена работоспособност над 90 % с чужда помощ, чиито доходи са под прага на бедност.

Предвид факта, че основна част от потребителите са от най-рисковите групи след заболяване от коронавирус COVID-19, приоритетно са предприети мерки и раздаването на хранителните пакети се извършва по домовете.