Квесторите и учителите-консултанти на предстоящите матури, изпитите след VII клас, както и изпитите за професионална квалификация, ще получат премия от 80 лева.

Същата сума ще бъде дадена на директорите на училища, в които се провеждат такива изпити, на членовете на комисиите, назначени за тях, включително и на непедагогическия персонал.

Това е записано в анекс към колективния трудов договор в областта на образованието.

Решението се отнася за настоящата учебна година при реално изпълнение на задълженията.

Предвижда се още допълнителни 20 дни платен отпуск за непедагогическия персонал в детските градини и в училищата.