Чрез видеоконферентна връзка с единадесетокласници от ПГИУ „Елиас Канети“ Русе съдия Антоанета Атанасова от Окръжен съд – Русе изнесе лекция на тема „Трудови правоотношения“. Така съдът отбеляза Международния ден за безопасност и култура на труда, който традиционно се чества на 28 април.

В рамките на задължителния учебен час по право на учениците съдия Атанасова ги запозна със сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор, както и със защитата на трудовите права. Разясни им основните елементи от съдържанието на трудовото правоотношение, в т. ч. различните видове работно време, отпуски, обезщетения, трудово възнаграждение. Младежите научиха и причината за обявяването от Международната организация на труда на този световен ден, а именно да се фокусира вниманието върху това как насърчаването и създаването на култура на безопасност и здраве може да помогне за намаляване на броя на смъртните случаи, уврежданията, както и професионалните заболявания, свързани с труда.

Съдия Атанасова отдели и специално внимание на правното положение и възможностите на работниците, служителите и работодателите, уредени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и новите разпоредби на КТ. На учениците беше разяснена защитата, която предоставя законът на работника в случай на уволнение от работа при извънредно положение, какви са законосъобразните начини за прекратяване на трудовото правоотношение при тези условия, както и какви са възможностите на работника да запази доходите си и на работодателя да се справи с неблагоприятните последици от извънредното положение.

 Лекцията беше част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която има за цел да увеличи правната култура сред учениците, да провокира и насочи вниманието им към осъзнаване значението на законността и справедливостта.