С по-малко от процент ще поскъпне електроенергията за русенци от 1 юли. "Електроразпределение Север" и "Енерго-Про Продажби" са внесли коригирани заявления за нови цени в Комисията за енергийно и водно регулиране, с които предложението за увеличение е намалено наполовина - от 1.83% на 0.98%. Намалението е резултат от значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца преди подаване на заявленията.

Заявлението на "Електроразпределение Север" е съобразено с нормативните корекции с инфлационен индекс и степен на изпълнение на инвестиционната програма. В случай че КЕВР одобри предложението, цената на мрежовите услуги би се променила с 0.71%. Дружеството предлага на КЕВР от 1 юли цената за достъп до електроразпределителната мрежа на стопанските потребители да се определя на база на предоставената мощност. Заради извънредното положение срокът за актуализация на данни за предоставена мощност се удължава до 31 май.

Заявлението на "Енерго-Про Продажби" съдържа мотиви за признаване на пълния размер на надбавката за дейността, с цел крайният снабдител да покрива разходите за изпълнение на лицензионните задължения, както и включване на разходите за балансиране в техния реален размер. Дружеството предлага и признаване на разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност. В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за снабдяване на битовите и стопанските потребители ще се промени с 0.26%.