В резултат на провелото се извънредно заседание кметът на Община Русе Пенчо Милков и заместниците му обявиха нови рестриктивни мерки с цел да намалят максимално вероятността от разпространение на COVID-19 на територията на общината.
На срещата присъстваха още Спасимир Димитров, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“, и Димитър Генков, секретар на Община Русе.
Освен рестриктивни мерки, кризисният щаб взе и серия от решения на едни от най-наболелите въпроси. В услуга на възрастни, болни и трудноподвижни граждани на общината например, от понеделник ще работят дежурни телефони, които приемат заявки за закупуване на стоки от първа необходимост, доставка и оказване на подкрепа.
Съгласно разпоредбите екипите на Специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ ще извършват проверки в работещите търговски обекти и ще подпомагат спазването на предпазните мерки там.
По-рано днес Община Русе апелира за съдействие от всички шивашки предприятия в региона. За кратък период от време няколко фабрики откликнаха на  призива да изработят защитни маски и така да подкрепят русенци в кризисната ситуация.
Заповедта на общината предвижда и търсене на правни способи за компенсиране на гражданите след прекратяване на извънредните мерки.
Предлагаме ви пълния текст на заповедта.

 

 

О Б Щ И Н А Р У С Е

 

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, съгласно  актуализираната Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването /МЗ/, и Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на Министерство на вътрешните работи /МВР/, във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народно събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България с цел намаляване на риска от разпространение на заболяването, във връзка с взети решения на Заседанието на Областния оперативен щаб относно заболяването /COVID-19/ и с оглед обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването /COVID – 19/ , както и с цел организация на въведените мерки за противоепидемична защита

 

Н А Р Е Ж Д А М :

Въвежда се следната организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на Община Русе до 29.03.2020 г. или до отмяната на извънредните мерки от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването:

 1. Въвежда се специална грижа за възрастни, болни, трудноподвижни хора. Приканват се всички такива лица да не напускат домовете си. Близките и съседите им следва да оказват помощ и подкрепа в закупуването на храни и лекарства. Домоуправителите да събират информация и да създават организация по отношение подкрепата на тези лица. Община Русе ще оказва подкрепа на такива лица, за които няма кой да се грижи. Община Русе обявява телефони – 082 506 702 и 082 506 769, на които може да заявят закупуването на хранителни продукти и лекарства всеки ден от седмицата. Служители на Община Русе и доброволци ще организират закупуването им и разноса по домовете. Сутрешните заявки ще се изпълняват до следобед, а следобедните – на следващия ден. Заявки ще се приемат от 09.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

 2. Препоръчва се движението на хора да става главно във връзка със закупуване на продукти от хранителни магазини, лекарства, горива и банково обслужване. При движение да се спазват правилата за лична хигиена и безопасност. При движение и общуване да се спазва дистанция повече от един метър.

 3. Собствениците на обекти, които съгласно препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на МС и министрите, продължават да развиват дейност, като хранителни магазини, аптеки, бензиностанции, газстанции, банки и застрахователни дружества, пощи, следва да въведат и приложат специална организация на достъпа на граждани до обектите, при която не се допуска струпване на хора в обекта и пред него. Да се осигури поетапно влизане, пазаруване и заплащане в обектите, като се предвидят служители, които да организират влизането в обектите и разположението на чакащите пред тях и разположението на чакащите да заплатят стоките. Не следва да се допускат граждани, струпани на плътни групи. Клиентите трябва да бъдат на разстояние над един метър един от друг.

 4. Забранява се ползването на заведенията за хранене и кафе в бензиностанциите и хотелите. Хранителните и питейни продукти, закупени от бензиностанциите и хотелите не следва да се консумират на място на маси, разположени в обектите или пред тях.

 5. ОП „Паркстрой“ да сформира мобилни групи и да провежда ежедневно дезинфекциране на детски площадки, градска мебел – пейки, спирки на градския транспорт, пространства, на които се установява завишен поток от хора.

 6. Приканват се гражданите да използват приоритетно възможностите за електронни услуги и разплащания и да следят актуалната информация на сайта на Община Русе. Приемните за граждани на Община Русе ще се осъществяват единствено отдалечено – чрез електронен адрес и телефон, посочени на страницата на Община Русе.

 7. Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ към Община Русе да организира извършването на проверки в работещите търговски обекти за спазване на въведените извънредни мерки и да дава разяснения на служителите там и на гражданите.

 8. Заплатените или дължими към Община Русе такси и цени за услуги, ограничени по време на извънредното положение, като тротоарно право, ползване на детски градини и ясли и други ще бъдат преразгледани и ще се търсят правните способи за справедливо компенсиране на гражданите след прекратяване на извънредните мерки.

 9. Органите на МВР в Община Русе да предприемат мерки за преустановяване на нарушенията и търсене на отговорност от виновните лица.

 10. Община Русе открива горещ телефон за връзка с граждани в часовете от 09.00 до 17.00 часа, всеки работен ден - 082 506 794.

 11. Приканваме всички граждани и юридически лица, желаещи да окажат съдействие – материално, финансово, лично, да се обръщат към Община Русе на горещия телефон – 082 506 794 и към БЧК – Русе - 082 845 424 .

 12. Сигнали за нарушаване на мерките във връзка с извънредното положение да се подават от гражданите на единен европейски номер за спешни повиквания 112.

 13. Призовавам гражданите на Община Русе:

1. Да проявят гражданска съвест за справяне с надвисналата заплаха.

2. Да спазват стриктно противоепидемиологичните мерките.

3. Да знаят, че всяко подценяване на опасността и лична небрежност може да коства много на цялото общество.

4. Да не се събират на големи групи дори и на частни мероприятия и да подходят отговорно.

5. Да спазват дистанция от поне един метър и да носят лични предпазни средства на публични места и при работата си с хора.

6. Да полагат грижа за своите близки и познати, особено за възрастните хора.

7. Учениците и студентите да не се събират на групи и да нарушават забраните, за което призоваваме родителите да проявят активност и контрол.

 

Община Русе е направила план за контрол на входно-изходните пътища на общината и ограничаване влизането в населените места, който може да бъде приведен в действие при решение от Министерския съвет. Към настоящия момент кметът на община няма законовото право да въведе такава мярка.

Изказвам благодарност към здравните работници в Община Русе, които са на първа линия в борбата със заразата, правят всичко възможно за нас. Те проявяват изключителна гражданска позиция и професионализъм, като разширяват способностите си за приемане на заразени лица.

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис за сведение и изпълнение на отговорните институции и лица - Директора на ОД на МВР-Русе, заместник–кметовете на Община Русе, кметовете на кметства, ръководителите на общинските предприятия, звена и общинските търговски дружества, Председателя на Областния съвет на БЧК - Русе, както и да се оповести, чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Генков – Секретар на Община Русе.

Настоящата заповед допълва Заповед № РД-01-704/14.03.2020г. на Кмета на Община Русе.

Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Русе.

 

 

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе