Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министъра на правосъдието Данаил Кирилов да бъде забранена регистрацията на домашните адреси на граждани или юридически лица без знанието на собствениците, съобщиха от администрацията на националния защитник.

Повод за препоръката са десетки жалби, в които граждани търсят съдействие от омбудсмана.

"Фиктивното самонастаняване" на търговци в чужда собственост, без знанието и без съгласието на собствениците, води до съвсем реални проблеми и неудобства за тях - получават призовки за съдебни дела за съответната фирма, известия за задължения и покани за доброволно изпълнение, притеснявани са от контролни органи, от фирми за събиране на вземания, от потърпевши от дейността на фирмите и пр. А причината е, че седалището и адресът на управление са основни белези, които индивидуализират всеки търговец. Те са адресите за контакт с търговеца, поясняват от администрацията на омбудсмана.

"Проблемът е породен от празнота в правната уредба на фирмената регистрация в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, както и в Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", пише доц. Ковачева.

Вписването на седалището на фирмата се е част от задължителните данни, които се попълват за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти. Те се посочват от търговеца, но не подлежат на проверка, както и правното основание за ползване на имота на съответния адрес, допълва общественият защитник.

С други думи, никой не проверява, дали декларираните от търговеца адрес, имена и подпис са истински. Това позволява при регистрация търговец да посочва произволен адрес на управление, без знание и съгласие на собственика. Така могат дори да се посочват и несъществуващи адреси, както и на един адрес да фигурират седалищата на десетки и дори стотици фирми.

Коренно различна е ситуацията при гражданската регистрация - когато гражданин желае да се регистрира по постоянен/настоящ адрес, той трябва да представи редица документи, регламентирани в Закона за гражданската регистрация.

Гражданинът трябва да представи документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, други документи, доказващи собствеността или ползването на имот.

В случай, че живее под наем, гражданинът трябва да има писмено съгласие на собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа и др. Поставени са и конкретни изисквания относно броя на лицата, които могат да се регистрират на един адрес.

Гражданите сами не могат да се защитят от недобросъвестни търговци, пише омбудсманът.

Омбудсманът предлага също да се предвиди и механизъм за служебно заличаване на фиктивни адреси на управление при подадено обосновано искане за това от потърпевши граждани.