Парламентът прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите. Вносител е Министерски съвет.

Според приетите промени, Комисията за защита на потребителите ще има право да прилага мерките по Регламент (ЕС) 2017/1128, да контролира електронните търговци и да разпорежда премахването на онлайн съдържание, ако то е е в разрез със закона, както и да налага определени санкции. КЗП ще има правомощия за издаване на разпореждане на доставчик на хостинг услуги да премахне, блокира или ограничи достъпа до онлайн интерфейс или за издаване на разпореждане на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна.

Целта на законопроекта е да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и на Регламент (ЕС) 2017/1128 за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.

11-те компетентни органи в Република България, които са определени за прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 са Комисията за защита на потребителите, Изпълнителната агенция по лекарствата, Комисията за регулиране на съобщенията, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Комисията за защита на конкуренцията, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Съвета за електронни медии, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Българската народна банка и Министерството на туризма.

Със законопроекта Комисията за защита на потребителите /КЗП/ се определя като единна служба за връзка по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2394, която ще трябва да координира дейността на компетентните органи за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Според промените в закона, на доставчик на услуга на онлайн съдържание, който не спази изискванията на Регламента, се налага глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществената санкция и е в размер от 2000 до 10 000 лв. При повторно нарушение, глобата е в размер от 1000 до 6000 лева, а имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лева.

Промените в закона дават възможност на КЗП да констатира извършено нарушение на територията на повече от две държави, обвързано с подвеждаща информация и нелоялни практики. Признава се и ролята на сдруженията на потребителите и тяхното участие в процеса на прилагане на законодателството за защита на потребителите, както и правото им да отправят предложения и сигнали към контролните органи, в случай на нарушения.