Кметът на Русе Пенчо Милков внесе предложение до Общинския съвет за създаването на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе. Тя трябва да предоставя цялата информация на гражданите и да изготвя обща позиция на русенската общественост по наболелия проблем.

Дейността на комисията ще бъде подпомогната от експерти на общинската администрация, а при необходимост и от външни специалисти като консултанти. Кметът предлага да бъдат изслушани експерти от контролните органи, както и представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и на държавните органи, имащи отношение по опазване чистотата на въздуха.

Предвид обществената значимост на проблема Пенчо Милков предлага работата на комисията да протича при пълна прозрачност с открити за гражданите и медиите заседания. От началото на новия кметски мандат – 11.11.2019 г., е изискана наличната в РИОСВ – Русе информация за извършваните законоустановени проверки на предприятията и резултатите от тях. Данните трябва да бъдат предоставени на комисията. Тя ще разгледа всички периодични и постоянни измервания на предприятията, изпълняващи комплексните си разрешителни документи, общодостъпни на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. През декември кметът на Русе Пенчо Милков проведе и среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов, който го увери, че подкрепя усилията му за справяне с проблема със замърсяването на въздуха и Община Русе ще получи съвременна техника като част от националната система за мониторинг на чистотата на атмосферния въздух.