Европейската комисия (ЕК) е стартирала наказателна процедура срещу България заради нередности по НАТУРА 2000. Причината е, че Министерството на околната среда и водите не е издало в срок необходимите заповеди за обявяването на голяма част от защитените зони в България, става ясно от одитен доклад на Сметната палата.  

До 31 юли 2019 г. министърът е трябвало да издаде заповеди за обявяване на 211 защитените зони от общо 341 одобрени зони в България от Европейската комисия. Ведомството е имало срок от шест години да направи това. За повечето зони без заповеди обаче той е изтекъл. 

Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за стартирането от Европейската комисия на наказателна процедура. 

Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение на целите на екологичната политиката на ЕС.

Управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население все още не е ефективно, става ясно още от доклада. Сметната палата установява и пропуски в хармонизирането на националното законодателство с европейското и липса на стратегическа рамка за дългосрочна политика.