Bнавечерието на традиционните ваканционни пътувания за Коледа и Нова година, инспектори на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 51 обекта, разпространяващи течни горива на територията на цялата страна.

От началото на месец декември от пазара са изтеглени 13861 литра течни горива. От тях 3624 литра са автомобилен бензин, а 10237 литра са гориво за дизелови двигатели. На нарушителите са издадени три наказателни постановления с наложени имуществени санкции в размер общо на 30 000 лв.

Екипи на Главна дирекция контрол на качеството на течните горива (ГД ККТГ) са извършили 48 планови проверки на бензиностанции. Изпълнена е и една проверка по сигнал. Съвместно с органите на МВР, Агенция Митници и НАП са проверени 2 бензиностанции.

При инспекциите са взети 77 проби от течни горива. От тях 32 проби са на автомобилни бензини, 42 проби на гориво за дизелови двигатели, 3 проби на маркирано гориво за извънпътна техника и селскостопански машини.

След изпитване в акредитирана лаборатория, за шест от взетите проби са установени несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

При четири от пробите е установено несъответствие на течните горива с изискванията за качество, съгласно изискванията на ЗЧАВ. Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в „Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол“ (НИКТГУРНТК) при автомобилните бензини е по показател „дестилационни характеристики”. При горивото за дизелови двигатели е установено несъответствие за показател „пламна температура”. За останалите две проби е установено несъответствие с изискванията на ЗЕВИ за съдържание на биогориво в течно гориво.