Около 1/3 от републиканската пътна мрежа е с незадоволително качество на настилката. Особено тежко е състоянието на пътищата от III клас, по които се осъществяват вътрешно-регионалните връзки. Това се казва в доклад за състоянието и безопасността за движение в страната, публикуван на сайта за обществено обсъждане.

След обстоен анализ на състоянието на пътищата в България е установено, че по-голяма част от общо над 19 500 км пътна мрежа, е изградена преди повече от 20 години. Това налагало влагането на сериозни финансови ресурси за извършване на основен ремонт, както и за пътно поддържане. Според данните от доклада 24.5% от българските пътища са с лошо състояние на настилките, а други 13.3 на сто са с незадоволително. В отлично състояние са едва 12.3%. Също така по българските пътища не се набляга на поддръжката на банкетите и растителността около тях, а това влияе пряко върху пътната обстановка, се казва още в доклада.

Малко над половината пътна мрежа е с незадоволително състояние на банкетите. Отводнителните окопи са проблем при 56 на сто от пътищата. Две трети от хоризонталната маркировка по българските пътища също е в незадоволително състояние. Над 20% от републиканската пътна мрежа попада в границите на населени места. Авторите на доклада твърдят, че това увеличава значително риска от пътнотранспортен травматизъм. Според тях статистиката за пътнотранспортните произшествия, загиналите и ранените задължително насочва към необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура.

В доклада се посочва още, че страната ни изостава при изграждането на трансевропейската пътна мрежа- TENT-T. По данни на ЕК към 2015 г. степента на завършеност на отсечките на мрежата възлиза на едва 50%.

Припомняме, че през изминалата седмица Съветът на ЕС направи промени в Директивата за управление на безопасността на пътната инфраструктура, според които държавите членки ще трябва да извършват оценка на безопасността на цялата си пътна мрежа най-малко веднъж на всеки пет години.

Предстои директивата да бъде публикувана в Официален вестник на ЕС. Тя ще влезе в сила 20 дни след обнародването ѝ. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да приемат национални разпоредби, с които да я приложат на практика. Първите оценки на пътната безопасност трябва да бъдат завършени най-късно през 2024 г.