Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ ще приеме на 19 септември промените в Наредба 6 на ведомството, съобщи днес председателят на Комисията Иван Иванов след обществено обсъждане на проект за промяна.

Наредба 6 е за реда и условията за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Промените в наредбата се налагат заради измененията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), обнародван в ДВ, бр. 1 от 2019 г.

С изменението и допълнението на чл. 125, ал. 4, чл. 128а и чл. 140а от ЗУТ са въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация от експлоатационните дружества в хода на процедура по присъединяване на обект на клиент към съответната мрежа. Освен това с изменението на чл. 143, ал. 1 от ЗУТ е отпаднало изискването за представяне на сключени с експлоатационните дружества предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, като необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, посочват от КЕВР като мотиви за промени в наредбата.

Необходимост от изменения в Наредба 6 произтичат и от необходимостта за намаляване на административната тежест, която е предвидена в Решение 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, допълват експертите на комисията.