Комисията з защита на конкуренцията (КЗК) откри картел при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Досега правителството на Бойко Борисов е отпуснало общо 2 млрд. лв., като с тези пари трябва да бъдат санирани около 2200 блока в цялата страната. В тази програма няма самоучастие от страна на собствениците, което предполага занижен контрол от тяхна страна и възможност за злоупотреби от страна на общини и фирми.
 

КЗК е установила, че няколко фирми са сключили забранено споразумение за манипулиране на процедурите по възлагане на обществените поръчки за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки. Целта им, според КЗК, е да се ограничи или премахне напълно конкуренцията на пазара.
 

Тези обследвания и паспортът са задължителни преди да започне същинската работа по саниране, подмяна на дограми и щрангове.
 

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на кмета на Община Търговище, който изпраща на Комисията информация и доказателства за договорки между участниците в обществена поръчка на община Търговище за разпределяне на обектите, възлагани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност.
 

Вследствие на получения сигнал, Комисията е извършила внезапни проверки на място в офисите на трима от участниците - „ВМЛ-консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД и „Евиданс инженеринг“ ЕООД. Иззети са копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за подобни договорки между участници и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по държавната програмата, включително и в процедура на кмета на Община Пловдив.
 

На база на събраните доказателства, Комисията конституира като ответни страни в производството и други търговски дружества и еднолични търговци, както и техни обединения, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност в общините Пловдив и Гоце Делчев.

Комисия за защита на конкуренцията предявява твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на:

 • „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД,
 • „Ивалс – Дренски“ ЕООД,
 • „Ди Ви Консулт БГ“ ООД,
 • „Трансконсулт – БГ“ ООД,
 •  „Полисструктор“ ЕООД,
 • „Енерджи Про ДМ“ ЕООД,
 • „ЗС Консултпроект“ ЕООД,
 • „Инфра консулт груп“ ООД,
 • „Графити“ ООД,
 • „Енергийна ефективност“ ООД,
 • „Супервайзер“ ЕООД,
 • „Енерджи Ефект“ ЕАД,
 • „ЕП Консулт“ ЕООД,
 • „СМ Контрол“ ООД,
 • „Българо-австрийска консултантска компания“ АД,
 • „Корект Консултинг“ ООД,
 • „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД,
 • „ЛЕСС“ ЕООД, „Йода“ ООД,
 • „Контрол-Инвест“ ЕООД,
 • „Микс Инженер Консулт“ ООД,
 • „Пловдивинвест“ АД,
 • „Стройконтрол“ ООД,
 • „Тракия Гарант“ АД,
 • ЕТ „Билдбой - Емил Бойчев“,
 • „Софена“ ЕООД,
 • „Д – Консулт“ ООД,
 • „Ефектива“ ЕООД,
 • „Стройнорм“ ЕООД,
 • „Геоарх“ ЕООД,
 • „Вигора“ ЕООД,
 • „Степ“ ЕООД,
 • „Архкон Проект“ ЕООД.

В срок от 45 дни адресатите на определението имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.