Парламентът прие единодушно със 105 гласа "за" Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за 2018 г.

По направление "Публичен регистър" са били приети 2 866 ежегодни имуществени декларации, 3 568 встъпителните декларации за имущество и конфликт на интереси и 102 финални декларации, се посочва в първия годишен доклад на консолидирания антикорупционен орган.

Общо през 2018 г. в съдилищата на страната са внесени 198 искания за налагане на обезпечителни мерки в размер на 316 668 042,69 лв., се казва още в документа. За 2018 г. са постановени 28 решения с установен конфликт на интереси и са получени 701 сигнала.