Създава се Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Това предвиждат текстове от законопроекта за социалните услуги, които парламентът прие на второ четене.

Агенцията ще осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги и ще лицензира частните доставчици на социални услуги.

Сегашният режим на възлагане на предоставянето на създадени от общината социални услуги се запазва и се въвежда и още един нов режим, при който общината възлага на частен доставчик предоставянето на услуга, която няма обективна възможност да създаде.

Според законопроекта, социалните услуги биват общодостъпни /свързани с реализиране на социални права и развиване на умения/ и специализирани /при настъпване на определен риск за живота и здравето или при специфична потребност/. Със законопроекта се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги.

Гласуването на второ четене на законопроекта за социалните услуги ще продължи на следващо пленарно заседание.