Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“, обобщи визията на проекта за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 година министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на актуален въпрос, зададен от народния представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова.

Той отбеляза, че изработването на този рамков политически документ отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани на страната. Мисията на стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването на усилията на държавните институции и на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности. Подходът при разработването на този стратегически документ следва международните ангажименти, поети от Република България в областта на правата на детето, като реализира националните приоритети за преодоляване на демографската криза и на социалната фрагментация, чрез гарантиране на правата на детето и чрез повишаване на качеството на живота.

Интересът към този документ е голям и това е напълно разбираемо. Ние всички имаме отговорност към бъдещите поколения – да ги подготвим за предизвикателствата на живота, да растат в сигурна и здрава среда, да бъдат образовани и отговорни, да развиват непрестанно своите умения и знания, да придобият компетенции за пълноценно включване в обществото“, посочи г-жа Ангелова и се поинтересува как бе организирана работата по подготовката му, чии мнения са отчетени и как ще допринесе за развитието и бъдещето на нашите деца.

Министърът обясни, че след поредица от консултации с представители на академичните среди, специалистите от системата за закрила на детето и експерти от различни сфери, бе избран подход за планиране на дейности и мерки, който следва жизнения цикъл на детето от 0 до 18 години. Този подход позволява подкрепата от страна на държавата да бъде насочена към децата и семействата в точния момент, в който те се нуждаят от нея в съответствие с възрастовите особености на детето. По този начин се отговаря по-адекватно на нуждите му – различни в различните периоди на детството. Едни и същи решения са неприложими за 2-годишно дете и за 17-годишен младеж. Подходът, основан на жизнения цикъл (от зачатието до юношеството) дава възможност за планиране по интегриран начин, за интервенции с особено внимание и подкрепа за семейството, което е естествената и най-добра среда за развитието на едно дете.

Формулирането на основните сфери на въздействие е в резултат на широк консултативен процес с всички заинтересовани страни /вкл. родителски организации/, интензивна работа на междуведомствената работна група към Националния съвет за закрила на детето в периода май-декември 2018 г. и въз основа на изводите от последваща оценка на предишната Националната стратегия за детето 2008-2018 г., подчерта г-н Петков.

Разработването на новата стратегия се извърши чрез прилагането на комплексен подход в съответствие с добрите административни практики за изготвяне на национални стратегически документи, предварителен консултативен процес с професионални организации, академични среди, родителски организации, неправителствени организации и деца. За целта беше създадена работна група към Националния съвет за закрила на детето, който включва представители на държавни институции и 12 юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност закрила на децата. Това е основният консултативен орган към председателя на ДАЗД, който представлява основен формат за разработване на хоризонтални политики и координация. След одобрението на проекта от Националния съвет, новият стратегически документ бе публикуван за обществено обсъждане. Предложенията и коментарите, направени в рамките на общественото обсъждане ще се имат предвид при окончателното оформяне на документа, заяви министърът.

Процесът по създаване на документа бе прозрачен, с желание да се отчете мнението на колкото е възможно повече заинтересовани страни и бих искал да подчертая, че в този процес бе чуто и мнението на децата чрез включването на Съвета на децата към ДАЗД, както и чрез съобразяване с резултатите от проведените социологически проучвания“, стана ясно по време на отговора, адресиран към зам. – председателя на комисията по труда, социалната и демографската политика.

Бисер Петков бе категоричен, че екипът му се отнася с внимание и необходимото уважение към всяко изразено мнение, но не приема безкритично коментари, които са произволни и манипулативни. МТСП и ДАЗД вече изразиха официална позиция във връзка с някои крайни и необосновани твърдения на родители, участващи в обществената консултация.

Ние сме общество, което трябва да има споделени цели и правила. Стратегията няма как да отнема родителски права, напротив – тя си поставя за цел да подпомогне родителите при отглеждане на децата като развива именно тяхната родителска компетентност“, увери министърът от парламентарната трибуна Светлана Ангелова и колегите и.