Колкото навън е по-студено, толкова работата на „Топлофикация“ се превръща в централна обществена тема. Обръща се внимание не само на качеството на услугите, а и на много други неща - натоварване на мощностите, финансовото състояние, задълженията към държавата и т.н. А „Топлофикация Русе“ ЕАД с основание попада в полезрението по-често, тъй като е едно от най-големите топлофикационни дружества в страната с основен предмет на дейност производство на електрическа и топлинна енергия. Проектната електрическа мощност на предприятието е 400 MW и се осигурява от 6 турбини. Топлинната мощност от регулируемите пароотбори на турбините е в размер на 624 MW. 
По актуалните за сезона теми разговаряме с изпълнителния директор инж. Севдалин Желев.

Михаил ЗЛАТЕВ
- Г-н Желев, какви температури е препоръчително да се поддържат в отделните стаи в най-студените дни?
- Температурата в стаята се определя от индивидуалните предпочитания. Но все пак, за да функционират нормално отоплителните уреди и системи, е препоръчително във всекидневната да се поддържа температура от 20 градуса, а в спалните помещения - 18 градуса.
- Има един въпрос, който не е свързан пряко с производството на топлинна и електрическа енергия, но е важен за преценка на финансовото здраве - имате ли задължения към държавата?
- Както всяка година дружеството продължава да изплаща навреме своите задължения към държавата, както и осигуровките на своите служители и работници. Винаги се стараем да бъдем редовни данъкоплатци. Анализите ни сочат, че реално изплатените суми от дружеството за данъци нараства всяка година.
- Осъществихте ли увеличаване на производството през последната година Доволни ли сте от развитието на "Топлофикация Русе" ЕАД?
- Успяхме да запазим производството си в сравнение с предходната година. Обемът на общо произведената електрическа енергия за 2018 година е 310 000 мвч, а топлинната е в размер на 480 000 мвч. Постигнатите добри резултати през дванадесетте месеца на 2018 година се дължат на професионализма и енергията на всички ръководители и служители в нашия екип. Благодарим на всички за усърдния труд и старанието, което полагат ежедневно в своята работа. Дългосрочното устойчиво развитие винаги е било и остава основен приоритет за ръководството и целия персонал на дружеството. 
- За съжаление често ставаме свидетели на свиване на дейността или затваряне на предприятия, което води до съкращаване на персонал, как стои въпросът при вас?
- Числеността на персонала на "Топлофикация Русе" ЕАД е нараснала с 30 души за последната година, като това се дължи на внедряването в експлоатация през месец ноември на сепариращата инсталация. Предназначението на инсталацията е отделянето на битовите отпадъци на домакинствата от онези материали изхвърлени в контейнерите за боклук, които могат да послужат за гориво. До вземането на решението за изграждане на подобна инсталация се стигна поради причината, че в България все още домакинствата нямат навика да изхвърлят разделно своите отпадъци, което крие множество здравословни и екологични рискове. Да не забравяме, че по-голямата част от битовите отпадъци са органични, което води до тяхната ферментация и гниене, все процеси, при които се развиват вредни и опасни бактерии, разпространяват се и зарази.
Изграждането на сепариращата инсталация се извърши посредством публично-частно партньорство с община Русе, като планът е в нея да сепарираме постъпващите отпадъци от района и след това да изгаряме част от тях като част от нашата производствена дейност. Участието на общината в изграждането на инсталацията е и индикация за прекия контрол, който се осъществява от органите на местната власт върху дейността на нашето дружество.
Към съоръжението на работа са назначени нови 19 служители до момента, а след цялостното въвеждане в експлоатация на съоръжението планираме да наемем допълнително служители.
В момента търсим да назначим специалист еколог с опит в управлението на отпадъците, който да е част от Ръководството на сепариращата инсталация. Най-добре би било потенциалният кандидат да има най-малко 3 години професионален опит в дейността по опазване на околната среда и водите или във фирми, които са специализирани в управлението на отпадъци. За нас е важно бъдещият ни служител да познава законодателството и нормативните документи, свързани с екологията, опазването на околната среда и управлението на природните богатства.
През годината сме наели и 11 души персонал за попълване на незаети щатни бройки експлоатационен персонал в различни цехове и отдели на Дружеството.
За осигуряване на здравето и безопасността при работа са вложени не малко средства, които са инвестирани в конкретни мерки за подобряване на работната среда.
- Планирате ли някакви отстъпки за лоялните абонати?
- В момента тече нашата програма "Изряден клиент". В нея могат да участват всички наши абонати, които нямат просрочени задължения и продължават да заплащат фактурите си в срок. Присъединявайки се към тази програма клиентите ни могат да се възползват от пределна цена 12 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Освен това предлагаме на своите изрядни клиенти и възможност за заплащане на равни месечни вноски през цялата година при сключване на индивидуален договор. Основното предимство на равномерните плащания е олекотяването на семейния бюджет през отоплителния сезон. Величината на месечната вноска се определя от реалната консумация на конкретния обект за предходните 3 години и цената на топлоенергията към датата на подписване на договора.