Работните заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20 процента с началото на 2019 година.

От днес минималната основна работна заплата на директор на училище, на детска градина и на обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогическите специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв.

На главен учител и главен възпитател минималната работна заплата става 1005 лв.

Предвидени са 39 млн. лв. за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.