Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Проектът на наредба и мотивите, както и доклада на консултанта, са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор за обществено обсъждане в рамките на 30 дни: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/

В предложената система "бонус-малус" са предвидени са общо 20 класа, като базовият клас е равен на базовата застрахователна премия - премията, както е определена от застрахователя без допълнителни изменения.

Налице са седем класа бонус, които ще се прилагат по отношение на собствениците на автомобили с безрисково поведение на пътя и за които премията ще се намалява. Максималното намаление ще бъде с 25 на сто от базовата премия.

Ще има и дванадесет класа за малус, които ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с рисково поведение на пътя, спрямо които премията ще се увеличава, като максималното увеличение ще бъде 400 % (четири пъти) спрямо базовата премия.

При въвеждане на системата всички собственици на моторни превозни средства и автомобили ще бъдат поставени в базовия клас и няма да получават нито увеличение, нито намаление на застрахователната премия.

Ако в рамките на една година няма нарушения и не са изплащани обезщетения за причинени вреди, то съответният собственик или автомобил ще преминава в следващия по-нисък бонус-малус клас и при следващо сключване на застраховката ще получава намаление.

Ако обаче има причинени вреди или нарушения,"бонус-малус" класът ще растеи при последващо сключване на застраховка "Гражданска отговорност" премията ще се увеличава.

Нарушенията ще са разделени в 6 категории. Най-леките нарушения са класифицирани в първа категория и ще увеличават "бонус-малус" класа с една степен. Най-тежките нарушения са поставени в седма категория с деветнадесет степени, като собственикът или автомобилът отиват в най-високия "бонус- малус" клас.

За да се избегнат манипулации, "бонус-малус" класът на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърляне, както и при прекратяване на регистрацията.

С "бонус-малус" лицата, които имат безрисково поведение ще бъдат стимулирани за сметка на лицата с рисково поведение.

Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортните произшествия и особено на тежките, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране.