Проект за Подобряване на структурата и функциите на местообитанията на територията на поддържан резерват "Сребърна“ предвижда 600 предпазни съоръжения да бъдат монтирани в североизточната част на защитената територия. По предварителна оценка ще бъдат засадени около 15 000 фиданки от местни дървесни видове - бяла топола, бяла върба, планински ясен, полски ясен и др. Проектът е на стойност 898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Той ще се изпълнява от екоинспекцията за период от 37 месеца.

Поставянето на габиони ще ограничи достъпа на лица и моторни превозни средства и ще опази залесените при предишен проект терени, както и новите дръвчета. Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Подпорните или защитни съоръжения, изградени с габиони имат много предимства пред други подобни конструкции по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност, екологичност и вписване в околната среда.

При развитието, израстването на фиданките и превръщането им в гора, предпазните съоръжения могат да бъдат използвани за укрепване на устието на западния захранващ канал. С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на алувиалните гори с черна елша и планински ясен и на крайречните смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен. Първите действия на терен ще започнат при настъпване на вегетацията – през мярт 2019 г.