Започва траснационално сътрудничество в басейна на р. Дунав по европейски проект на стойност 3,67 млн.евро, наречен "DANUBE FLOODPLAIN", съобщават от Басейнова дирекция "Дунавски район" /БДДР/ в Плевен - водещ партньор от българска страна. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и ще бъде осъществен от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от 10 държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия, предава БТА.

С него се цели намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й. Работата ще продължи 30 месеца. Началната среща се е състояла в Букурещ, уточниха от дирекцията.

Основната цел е да се подобри трансграничната координация при управление на водите, както и да се проучат възможностите и да се разработи обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазване на биоразнообразието.

Изпълнението на дейностите ще допринесат за изграждане на по-устойчива жива мрежа от водни екосистеми, която да осигури допълнителни предимства за местните хора и ще смекчи въздействията от различни човешки дейности в екстремните климатични събития. Проектът ще доведе до по-добро познаване на интегрираното управление на водите в Дунавските страни.

Проектът "DANUBE FLOODPLAIN" се изпълнява в рамките на ИНТЕРРЕГ - програма на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество, която помага на регионалните и местните власти в Европа да осъществяват по-добра политика. Чрез целевата Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в Дунавския регион.