Подобряване на взаимодействието между образователната и социалната система в случаи на деца в риск в гр. София обсъдиха директори на детски градини и училища, експерти от Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и Столична дирекция на вътрешните работи. Инициатор и домакин на срещата беше председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. 
Обсъдени бяха предложения за създаване на насоки за професионалистите от образователните институции при нарушаване на правата на детето и начините за реагиране, особено при прояви на насилие и тормоз. Особено внимание беше обърнато на координацията със социалната система в тези случаи. Поставен беше и въпросът за необходимостта от актуализиране на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, за да се постигне по-голяма ефективност на действията. 
В резултат от срещата беше решено да се сформира неформална работна група, която да проучи добрите практики и международния опит и да изработи единни предложения за подобряване на координацията до края на месец октомври. След това те ще бъдат обсъдени на среща с представители на образователните институции в гр. София и в страната.