Комисията за финансов надзор заличи две дружества от регистъра на застрахователните брокери.

На заседанието си на 17 септември КФН взе решение да изтрие „Лев Инс брокер“ ЕООД и „Български брокер“ ЕООД от списъка на регистрираните застрахователните брокери.

„Лев Инс брокер“ ЕООД не е изпълнило изискването да представи в КФН годишни справки и отчети в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

При опита да им бъде връчен акт за нарушението, собствениците на дружеството не са открити на посочения адрес.

В КФН не е представена и валидно сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователния брокер.

Видно от данните в Електронния регистър, последната полица за „Професионална отговорност“ на брокера е сключена със „ЗК Лев Инс“ АД със срок на застраховката до 08.09.2007 г.

Също така „Лев Инс брокер“ ЕООД не е изпълнило задължението си за заплащане на дължимата такса за 2018 г. в размер на 5 000 лв. за осъществяване на общ финансов надзор.

Що се отнася до „Български брокер“ ЕООД, последният отчет, представен в КФН от дружеството, е за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

На адреса на заличения брокер не е открит представител на компанията. „Български брокер“ ЕООД не е сключило и застраховка „Професионална отговорност“.

Това е задължение на всеки застрахователен брокер. Той е длъжен постоянно да поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“, валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество вследствие на негово действие или бездействие.

Минималната застрахователна сума е 2 240 400 лв. – за всяко застрахователно събитие, и 3 360 600 лв. – за всички застрахователни събития за една година.

Установено е, че „Български брокер“ ЕООД не е плащало такси за общ финансов надзор за периода от 2012 г. до 2018 г., посочват от КФН.