От м. Април 2017 г. СНЦ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА, в качеството си на Водещ бенефициент, изпълнява проект “BG RO MOBILITY”, № 16.4.2.113, еMS КОД: ROBG – 155, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Интеррег V-A Румъния - България“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 354 959,45 евро и се изпълнява в партньорство с Асоциация “Доброволци за екология” – гр. Каракал, Румъния.
Проектът разглежда общите проблеми в българо-румънския трансграничния регион, като липса на надеждна информация за възможностите за започване на работа, условията на труд и условията за наемане; различията в социалното осигуряване, нормативната уредба, касаеща пазара на труда, несигурността относно пътуването до работното място през границата; липса на съвместни информационни събития и консултантски услуги, насърчаващи трансграничната мобилност.
За да насърчи интеграцията в трансграничния регион по отношение на заетостта и пазара на труда, проектът предвижда провеждане на Информационна кампания, част от която са 15 Информационни сесии, които предстои да бъдат проведени в 7 окръга в Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца и в 8 области в България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.
Първата Информационната сесия ще се проведе в гр. Русе на 10.05.2018 г., от 09,30 ч. в конферентната зала на хотел Ана Палас, на адрес ул. Княжеска № 4, в присъствието на 25 участници – представители на АЗ, частния сектор, граждани. Участниците ще получат информация за възможностите за заетост, мобилността на работната сила и ще могат да се регистрират за участие в следващите проектни инициативи - Панаир на труда, Обучителни сесии и др.
Актуална информация за предстоящите Информационни сесии може да бъде намерена на фейсбук страницата на бенефициента – BG RO Mobility.
Контакти: СНЦ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА, гр. Русе, ул. А. Буров № 2, тел. 082/870 400, Кремена Раднева – Председател на УС.
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.