На 04.05.2015 г. от 10:00 часа в производствената база на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД на адрес град Русе, бул. „Тутракан” № 100, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

На информационния ден присъстваха представители на различни отдели на предприятието, на фирмени организации, както и представители на регионални онлайн и печатни медии в град Русе.

В рамките на събитието „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД представи пред заинтересованите страни основната цел на проекта - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да бъде постигнат устойчив растеж и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието. Представени бяха и заложените дейности по проекта: инвестиция в обновлението на част от съществуващото производствено оборудване, въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001, осигуряване на публичност на проекта, както и извършване на Одит на проекта. Към момента на провеждане на събитието, бенефициентът вече е сключил договор за доставка на Тръбна линия за производство на стоманени тръби от високоякостна стомана, както и тръби за автомобилната индустрия с по-специални свойства и генератор за заваряване. Сключени са и два броя договори за услуги – за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 и за изпълнение на мерки за публичност по проекта.