Сметната палата публикува списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г. Установени са 275 несъответствия в имуществените декларации, съобщиха от институцията.

Сметната палата е излязла със 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, които са подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г. Други 128 заключения са за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 1 януари до 10 ноември 2017 г.

В списъка фигурира името на депутатката от БСП Весела Лечева, която „не е декларирала доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 27 216 лв.“
Колегата й социалист Жельо Бойчев не е декларирал данни за съпругата – доходи от прехвърляне на права или имущество в размер на 9 000 лв.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен заемащите висши публични длъжности, и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. В списъците на одитната институция сега попадат депутати, зам.-министри в настоящето и в служебното правителства, кметове, зам.-кметове, директори на дирекции в Националната агенция за приходите, полицейски началници и др.

За установените несъответствия председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Списъкът, подготвен в съответствие с изискванията е публикуван ТУК.