На 31.10.2017 г., Артемида Моделс Русе ООД проведе информационен ден в качеството си на Бенефициент по проект „Добри и безопасни условия на труд в Артемида Моделс Русе ООД” в конферентната зала на хотел Ана Палас. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По време на събитието, пред повече от 20 присъстващи, бяха представени целите на проекта, постигнатия до момента напредък и предвидените дейности, свързани с разработване и въвеждане на Система за развитие на човешките ресурси; осигуряване на организиран транспорт до и от работното място; закупуване на средства за колективна защита, с помощта на които ще се намали неблагоприятното въздействие на микроклимата в производствените помещения и ще се осигури ергономия при работа; допълнителни социални придобивки за работещите, както и задължителните дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта.

Очакваните ефекти от реализиране проекта са свързани с подобряване качеството на живот, повишаването на производителността, засилването на социалното включване, чрез подобряване на условията на труд в предприятието и професионалния и здравен статус на работната сила.

Артемида Моделс Русе ООД е производител на дамско облекло, намира се в гр. Мартен и има 63 служителя.

Контакти: Артемида Моделс Русе ООД, гр. Мартен, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 64А, [email protected]

www.eufunds.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1014 „Добри и безопасни условия на труд в Артемида Моделс Русе ООД”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  "Артемида Моделс Русе" ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.