Вече няма да се налага легализация и заверка на дипломите с апостил на студентите завършили в САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и още редица други държави, страни по т. нар. Лисабонска конвенция, в нея влизат над 50 страни. Това реши правителството днес по искане на Министерство на образованието.

Към момента това облекчение важеше единствено за завършилите висше образование в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Ограниченията бяха премахнати през 2016 г., но измененията поставяха в неравностойно положение всички останали държави, ратифицирали Лисабонската конвенция.

Тези страни имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC. Легитимността на дипломите може да се провери лесно чрез публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование.

Промяната беше направена от правителството в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Тя е част от политиката за облекчаване на административните процедури и режими, както и на финансовите тежести за гражданите при тяхната академична и трудова мобилност.