Нови офис помещения в Плевен и Велико Търново разкри "Икономични еко системи" ЕООД в изпълнение на проект по схема "Ново работно място 2014", финансиран с подкрепата на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Европейски социален фонд. В рамките му са наети пет безработни и неактивни лица за срок от 12 месеца. 
Фирмата изпълнява проекта по Договор BG05M9OP001-1.003-0516 в периода юли 2016 г. - октомври 2017 г. Дейностите се изпълняват в Русе, Велико Търново и Плевен.
До старта на проекта дейността на дружеството бе съсредоточена основно в Русе. С помощта на европейското финансиране са закупени, обзаведени и оборудвани с техника нови офис фургони. На наетите петима служители бе закупено лятно и зимно работно облекло. За адаптиране към спецификата на работа те преминаха обучение по ключова компетентност - "Работа в интернет", с продължителност 45 учебни часа, което се проведе през октомври и ноември 2016 г. 
Всички новоназначени са представители на целевата група безработни и неактивни младежи до 29 г. Двама от тях са наети на длъжност "Организатор работа с клиенти", а три работят като "Технически изпълнител". Към септември 2017 г. в Плевен и Велико Търново работят по двама новонаети по проекта, е петият е в Русе. За постигане на устойчивост на проекта дружеството е поело задължението да запази заетост на 3 работни места за период от минимум 12 месеца.
Изпълнението на проекта допринесе за постигане по-високо ниво на заетост. Обучението на служителите осигури повишаване на квалификацията им, а оттам и по-добро качество на предлаганите от фирмата услуги.