На редовното си заседание тази сряда, 19 февруари, Министерски съвет ще приеме промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Промените са свързани с въвеждането на нов вид отпуск и съответно на нов вид парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, в сила от 1 януари 2014 г. Министерски съвет ще приеме разпоредби, които уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на това парично обезщетение. То ще се изплаща за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната възраст на детето въз основа на заявление-декларация. С промени в същата наредба се регламентира редът за изплащане на неполучените парични обезщетения при смърт на осигуреното лице от наследниците или законните му представители.

На заседанието си кабинетът ще приеме по предложение на социалния министър промени в общо 8 нормативни акта. Промени ще има и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица и в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, както и в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите" и Наредбата за осигурителните каси. Промени ще се направят и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Министерски съвет ще направи промени в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Част от тях са свързани с измененията в закона, които влязоха в сила в началото на годината. В тази връзка от тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от вида игра, тъй като тя вече е законово определена.

Чрез промените в тарифата са въведени и мерки от програмата на правителството за намаляване на административната тежест върху бизнеса. Предвидени са по-ниски такси за потвърждаване извършването на инвестициите, издаване на удостоверение и дубликат на удостоверение за издаден лиценз, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ, при заявяване на услугата по електронен път. Целта е да се намали броят на документите на хартиен носител при организиране работния процес на администрацията, рационализиране съхраняването на документите и намаляване на административната тежест чрез намаляване на държавната такса.

Министерски съвет ще одобри и проект на спогодба между България и Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация. Действащата българо-норвежка Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане на доходите и имуществата е от 1988 г. Подписана в условията на коренно различни икономически отношения между двете държави, тя не отразява правната регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Новата система за разпределение на данъчното облагане между България и Норвегия ще задълбочи двустранното търговско-икономическо сътрудничество и ще стимулира инвестиционния климат, тъй като създава реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава.

На редовното си заседание министрите ще обсъдят и позицията на кабинета по Конституционно дело №1 от 2014 година ( за въвеждането на 20 % за ВЕИ производителите).