С 33% са намалели преките чуждестранни инвестиции в страната за периода от януари до август 2016 г. спрямо същия период на 2015 г., показват данни на Българската народна банка.

Те възлизат на 988.5 млн. евро, което е с 493.6 млн. евро по-малко спрямо първите осем месеца на 2015 г., когато бяха 1,48 млрд. евро.

По данни на централната банка само през август инвестициите намаляват с 3.7 млн. евро, при ръст от 323.9 млн. евро за същия период на миналата година.

Холандия отново заема челна позиция по най-големи вложения в страната ни. През периода от там са постъпили общо 179.6 млн. евро, или  18.2% от общия размер на инвестициите. На второ място е Люксембург – с вложения от 145.9 млн. евро, 14.8%, следвана от Великобритания – със 126.7 млн. евро. Най-голям спад има при вложенията от Унгария. Те са се свили с цели 74 на сто.

През тази година чистите постъпления от инвестиции на чужденци в недвижими имоти са 51.9 млн. евро, при 40.9 млн. евро за януари – август 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 43.8% от общия размер за януари – август), Норвегия (6.1 млн. евро, 11.8% от общия размер за периода) и Русия (5.6 млн. евро, 10.7% от общия размер за периода).

По данните на БНБ преките инвестиции от България в чужбина за периода нарастват със 118.4 млн. евро, при увеличение от 21.3 млн. евро за януари – август 2015 г. През август те нарастват с 25.6 млн. евро, при увеличение от 9.2 млн. евро за същия месец на 2015 г.

Търговското салдо за август 2016 г. е отрицателно в размер на 174.2 млн. евро при дефицит от 26.7 млн. евро за август 2015 г. За януари – август 2016 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1073.3 млн. евро (2.4% от БВП) при дефицит от 1419 млн. евро (3.1% от БВП) за същия период на 2015 г., отчита централната банка.