Годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица ще се подават само онлайн от 2019 г., т. е. за доходите, придобити след 1 януари 2018 г. Това е едно от основните изменения в годишния пакет данъчни закони, публикуван преди минути от Министерството на финансите.

В момента за целта не е нужен електронен подпис, а само "персонален идентификационен код" (ПИК), който се издава срещу лична карта безплатно в офисите на Националната агенция за приходите (НАП).

За декларациите за подоходните данъци на самоосигуряващите се лица промяната ще важи от кампанията през 2018 г., т. е. за доходите, получени след 1 януари 2017 г.

МФ: Ще се спестят разходи и грешки

"Целта на направените предложения за електронно подаване на данъчните декларации е да се намалят административните разходи - разходи за въвеждане на декларациите, разходи за отпечатването им и други, като в същото време ще се освободи ресурс, който да се насочи към извършването на други дейности", посочват от МФ.

Оттам изтъкват, че ще се минимизира вероятността от допускане на грешки в данъчните декларации и последващите посещения на гражданите в офисите на агенцията за уточнения и редакции.

"Въвеждането на изискването за подаване по електронен път на декларации и справки ще доведе от една страна до намаляване на административната тежест, а от друга до намаляване на грешките, несъответствията и корекциите", изтъкват от МФ.

До 2019 г. ще може да се ползва съществуващата данъчна отстъпка за подаване на формулярите онлайн. От 2017 г. обаче облекчението ще може да е максимум 1000 лв., защото по данни на МФ чрез него в момента определени лица си спестяват значителни суми.

Данъчен бонус за плащания с банкова карта

Въвежда се и друг ексцентричен данъчен бонус. Служителите, които получават заплатата си по банков път и плащат 80% от разходите си по същия начин, ще могат да ползват данъчно облекчение върху подоходния данък.

"С направеното предложение се дава възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите в които 80 или над 80 на сто от доходите, които следва да са получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път", посочват от Министерството на финансите (МФ).

Според ведомството с въвеждането на тази мярка физическите лица ще бъдат стимулирани да използват безкасови плащания, което от своя страна ще спомогне за повишаване на отчитането на оборотите на търговците и за намаляване на сивата икономика.

Ще се плаща кеш до 5000 лв.

Като друга мярка за борба със сивата икономика се предвижда нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5 000 лв..

"Предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой чрез промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро", изтъкват от МФ.

Разширява се дефиницията за "застраховка "Живот" с цел за повече застрахователни продукти да може да се ползва данъчно облекчение.

Ученическите награди – без данък

Паричните и предметните печалби от игри, които не са хазартни, но са на случаен принцип, вече ще се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ученическите награди от олимпиади и други подобни конкурси обаче ще бъдат освободени от данък.

Цигарите отново поскъпват, особено евтините

Променя се и акцизът върху цигарите, като не е ясно как точно това ще се отрази върху цените им. Най-вероятно обаче ще се увеличи цената на евтините и българските цигари, а ще се облекчат по-скъпите, вносни папироси.

Причината е, че МФ отново връща стария вариант за по-ниска тежест върху цената на кутия и по-висока твърда такса. Така специфичният акциз се покачва от 70 лв. на 101 лв. върху 1000 къса, а пропорционалният за 2017 г. пада от 38% върху продажната цена на 27%. Общото ниво на акциза обаче се вдига минимално – от 161 лв. на 1000 къса на 168 лв., което е повишение с 14 ст.

Цигари вече ще могат да се продават и от автомобили, предвиждат още измененията.

"Промяната е във връзка с наложената вече практика търговците (основно на едро) да дистрибутират тютюневите изделия чрез превозни средства, от които се извършва реална продажба. Обстоятелството е обусловено и от икономическия интерес за задоволяване на малките потребности от тютюневи изделия - населени места с нередовен транспорт до тях,  селски райони и пр.", обясняват от финансовото министерство.

Цистерните, които превозват гориво, пък задължително трябва да имат работеща GPS връзка, предвиждат още промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

"На практика контролните органи установяват случаи, при които водачите умишлено прекъсват захранването на GPS устройството, за да не бъде проследено движението на акцизните стоки. Предвид реалната възможност за нанасяне на щета за бюджета и стимулиране на "сивия" сектор, се предвижда незабавно прекратяване на сертификата за одобрен съд от датата на проверката. По този начин ще се ограничат възможностите за фиктивни доставки на горива, които сега не могат да бъдат предотвратени своевременно", посочват още от МФ.

Усъвършенства се и регламентацията на пломбите на камионите и системите за видеонаблюдение.

Непаричните вноски във фирми вече ще се облагат

Извършването на непарични вноски в търговски дружества вече ще се облагат с данък при определени условия, става ясно още от промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

От финансовото министерство твърдят, че има поне две схеми, чрез които в момента измамници пестят облагане. Едната е чрез апортиране на дялове или акции, които са придобити чрез непарична вноска. "По този начин се избягва плащането на данък за положителната разлика между документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, и размера на непаричната вноска, вписан в устава на дружеството, съгласно оценката на вещите лица", посочват от МФ. Другият вариант, които с промените се пресича, е данък да се спести чрез продажба на апортираното имущество от дружеството, в което е направена непаричната вноска. След това се намалява капиталът и се изплаща съответната сума на съдружника - физическо лице.

Ограничават се ДДС-измамите с имоти

Ограничава се и пестенето да ДДС при покупка на личен имот през фирма. Дружествата вече няма да могат да си приспадат цялата сума на начисления ДДС, а се въвежда "пропорционално приспадане", което ще отчита дяловете на личното и служебното ползване. Запазва се срокът за коригиране на приспаданията на ДДС-кредита за имотите – 20 години, а също и срокът за останалите активи – 5 години.

В Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидена възможност за коригиране на счетоводни грешки. Вече ще бъде възможно след изтичане на законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация, фирмата да може еднократно до 30 септември да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия годишен данък печалба за предходната година, чрез подаване на нова декларация.

При откриване на грешки след изтичане на предложения срок за корекции, както и за коригиране на грешки за други минали години, се прилага досегашното правило, а именно – данъчно задълженото лице следва писмено да уведоми НАП за допуснатата грешка. В проекта се предвижда и преходна разпоредба, съгласно която при откриване през 2017 г. на счетоводна грешка, свързана с 2016 г., данъчно задълженото лице да може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г., изтъкват от МФ.