Съюзът за стопанска инициатива става член

на Националния икономически съвет

 

Правителството измени постановлението, с което беше създаден Националния икономически съвет като консултативен орган към Министерския съвет.

С промените Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) се включва като член в състава на Съвета. Решението е във връзка с признаването на ССИ за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок от четири години.

 

 

Собствеността върху професионални гимназии

се прехвърля от МЗХ и МОН на общини

 

Правителството прие девет решения, с които от министерствата на земеделието и храните и на образованието и науката се отнема управлението върху имоти, ползвани от професионални гимназии, а имотите се прехвърлят в собственост на съответните общини.

С решенията община Две могили получава собствеността върху сградите и терените на Професионалната гимназия (ПГ) по селско стопанство „Климент Тимирязев”, община Тетевен – ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов”, община Чепеларе – ПГ по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Вапцаров”, община Добрич – ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”, община Ямбол – ПГ по земеделие „Христо Ботев”, община Велико Търново – ПГ по моден дизайн, община Вълчи дол – ПГ по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, община Суворово – ПГ по селско стопанство „Св. Георги Победоносец” и община Карнобат – ПГ по селско стопанство и лека промишленост.

За изграждането на Северната дъга на Околовръстния път на град Сандански правителството прехвърли безвъзмездно на общината правото на собственост върху 20 дка поземлени имоти – частна държавна собственост. Изграждането на пътя е обявено за общински обект от първостепенно значение.

Община Варна получи от държавата 54 дка с построените на терена сгради в район „Младост“, Промишлена зона „Планова“ №119. Според устройствения план на общината имотът попада в смесена многофункционална устройствена зона, която предполага реализиране на социални, спортни, културни и други обществено значими проекти. Имотът не може да бъде използван за икономическа дейност и не може да бъде прехвърлян.

Община Средец, област Бургас, получава в собственост 1,6 дка в с. Факия – прилежащ терен към читалището. Така ще се създаде възможност за облагородяване на имота и извършването на реконструкция на читалищната сграда, която е публична общинска собственост. С прехваления имот не може да се извършват разпоредителни действия.

Правителството даде съгласие за срок от 10 години да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, в полза на сдружението с нестопанска цел Туристическо дружество „Приста“. Теренът от 12 дка и построените в него шест сгради, се намират се в местността „Карасолук“ в община Русе. Те ще послужат за организиране на социален туризъм, създаване на учебен център и зелено училище за нуждите на членовете на клуба.

Правителството промени от частна в публична държавна собственост статута на имоти, предоставени за управление на МРРБ. Двата терена с обща площ 21 дка се намират в местността „Лойна могила“, община Панагюрище, и са необходими за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода и експлоатационна сграда на язовир „Луда Яна“.

Управляван досега от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ имот от публична става частна държавна собственост. Това дава право на компанията да се разпорежда с него и да подобри финансовото си състояние. Теренът се намира в град Петрич. Той е 2,4 дка и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.

 

 

Определен е съставът на българската делегация

за участие в годишните срещи на Съветите

на управителите на Групата на Световната банка

и на МВФ

 

Правителството определи състава на делегацията, с която България ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ). Срещите се провеждат в периода 7-9 октомври във Вашингтон, САЩ.

Българската делегация ще бъде водена от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за България в организациите от Групата на Световната банка. В състава й влизат още управителят на БНБ Димитър Радев, който е и управител за България в МВФ, заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова и подуправителят на БНБ Димитър Костов като заместник-управител за страната в Световната банка.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки и с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка. Участието на България в предстоящите годишни срещи увеличава възможностите на страната ни за разширяване и стабилизиране на международните контакти.

 

 

За ратификация е предложен Договорът за залог върху трежъри сметката между България

и Европейския инвестиционен фонд

 

Министерският съвет одобри подписания в края на м. август т. г. Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Договорът за залог върху трежъри сметката е последният документ от пакета споразумения и договори за залог, необходими за изпълнението на оперативната програма.

Вписването на залога върху трежъри сметката е предварително условие за подписването на първите оперативни споразумения с избрани финансови посредници по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия”. След ратификацията на договора ще стане възможно стартирането на предлагането на кредити на МСП по финансовия инструмент на пазара през четвъртото тримесечие на тази година. Това от своя страна е предпоставка за навременното изпълнение на заложените в оперативната програма индикатори за резултат и за изпълнение, както и за по-бързото и облекчено достигане на подкрепата по ЕФРР до МСП. Финансовият инструмент ще допринесе за мобилизиране на допълнителни публични и частни инвестиции, като се очаква чрез него да бъдат гарантирани заеми на стойност близо 600 млн. евро.

Български военнослужещи

ще бъдат командировани в Щаба

на Многонационалната дивизия „Югоизток”

в Румъния

 

Правителството допълни решението си от април т. г., с което беше одобрен проектът на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, Албания, България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Полша, Испания, Турция, Великобритания и САЩ и Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа за създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток”.

Изграждането на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток” със страна домакин Румъния е една от мерките за адаптиране на НАТО, залегнала в Плана за готовност за действие на НАТО, утвърден на Срещата в Уелс през 2014 г. Щабът ще предостави на Алианса способности за командване и управление на национални и съюзнически сили до ниво дивизия в югоизточната част от зоната на отговорност на Върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на сили на Алианса в България и Румъния.

Общо 10 длъжности в Щаба ще бъдат заети от български военнослужещи. Днешното решение създава възможност те да бъдат командировани в Румъния преди ратификацията на Меморандума.

 

 

Салдото по консолидираната фискална програма

на касова основа за първото полугодие на 2016 г.

е в размер на 3 070,7 млн. лв.

 

Правителството одобри Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2016 г.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2016 г. е положително в размер на 3 070,7 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 664,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 406,5 млн. лева. Това е най-значителното превишение на приходите над разходите по КФП от 2008 г. досега.

Към 30.06.2016 г. бюджетната позиция на страната се подобрява номинално с 2 181,2 млн. лв. (2,4 п. п. от БВП) спрямо същия период на предходната година, което се дължи основно на по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,6% от прогнозния БВП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2016 г. са в размер на 17 709,4 млн. лв., или 53,6% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 1 405,9 млн. лв. (8,6%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 471,9 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са с 66,0 млн. лв. по-малко. Въпреки това, изпълнението на приходите от помощи спрямо разчета за годината е добро, като постъпленията от помощи от страната и чужбина (основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондове на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. и постъпили аванси и възстановени сертифицирани разходи от ЕК за новия програмен период 2014-2020 г.) са в размер на 1 932,5 млн. лв., което представлява 76% от годишния разчет.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 13 488,7 млн. лв., което представлява 51,9% от годишните разчети. Съпоставено с юни 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8% (1 202,6 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 538,9 млн. лв., което е 54,2% от годишните разчети за 2016 г. Съпоставено с първото полугодие на предходната година приходите в групата нарастват със 7,4%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративен данък, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 834,6 млн. лв., което е 51,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2016 г. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 355,6 млн. лв. или 51,8% от планираните за годината и с 409,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2015 г. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2016 г. е в размер на 122,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 380,6 млн. лв. (51,0% от разчетените за годината), като спрямо юни 2015 г. нарастват с 18,6% или 373,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 83,6 млн. лв. или 55,7% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 590,8 млн. лв. или 64,8% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 524,3 млн. лв., което представлява 49,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,1% (172,4 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 288,2 млн. лв., което представлява 51,1% изпълнение на годишните разчети или с 269,3 млн. лв. (13,3%) повече спрямо края на месец юни 2015 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2016 г. възлизат на 14 638,7 млн. лв., което е 42% от годишните разчети. За сравнение – разходите по КФП към юни 2015 г. бяха в размер на 15 414,0 млн. лева. По-ниското изпълнение на разходите през първите шест месеца на годината е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи от една страна на липсата на припокриване на плащания за изпълнение на проектите от два периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

Нелихвените разходи са в размер на 13 880,2 млн. лв., което представлява 42,6% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2016 г. са в размер на 13 014,3 млн. лв. (49,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 865,9 млн. лв. (14,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 361,2 млн. лв. или 45,0% от планираните за 2016 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2016 г. от централния бюджет, възлиза на 397,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейските общности.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2016 г. е 14,1 млрд. лв., в т. ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

 

 

 

 

 

Одобрена е българската позицията за сесия

на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за Шестнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе на 26 септември 2016 г. в София.

Съпредседател от българска страна е заместник-министърът на икономиката Любен Петров, а от китайска страна – Джан Сянчън, който е заместник-представител на Китай по въпросите на международната търговия (с ранг заместник-министър).

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта и инфраструктурното строителство, енергетиката и туризма.

Китай е първостепенен партньор на България в Азия и заема второ място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз. През 2015 г. стокообменът възлиза на 1688,7 млн. щ. д., като вносът от Китай е 1076,3 млн. щ. д., а износът ни – 612,4 щ.д., което представлява нарастване от близо осем пъти за последните десет години.

 

 

Международната банка за възстановяване

и развитие ще консултира МОСВ за управление

на качеството на въздуха

 

Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в управлението на качеството на въздуха и в страната. Това предвижда одобрен от правителството проект на споразумение между ведомството и финансовата институция.

Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на МОСВ за разработване на национална програма за качество на атмосферния въздух и национална програма за намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите вредни вещества в атмосферния въздух, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

Споразумението предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за изпълнение на националните цели, свързани с изискванията на преразгледаната Директива за националните тавани за емисии. Подкрепа ще бъде оказана и за институционалната координация на ангажираност, както и за управлението на качеството на въздуха на местно ниво.

Предвидените в проекта консултантски услуги ще се финансират със средства от европейските структурни фондове и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 

 

Приета е Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи

 

Правителството одобри Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи. С нея се въвеждат концептуално нови изисквания във всички аспекти на безопасността на ядрена централа, съгласно най-новите стандарти на MAAE в тази област, като: цели на безопасност и нива на защита в дълбочина; оценка на безопасността; интегриране система за управление; безопасна експлоатация.

С проекта на Наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2014/87/ЕВРАТОМ за изменение на Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на обща рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации.

 

 

Правителството допълни Класификатора

на длъжностите в администрацията

 

Правителството одобри промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, с които се въвеждат длъжности, предвидени в специални закони, като Закона за електронните съобщения, Закона за здравното осигуряване, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за обществените поръчки, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за търговския регистър. Закона за железопътния транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване, Кодекса за социално осигуряване и Кодекса за търговското корабоплаване. Целта е да се осигури съответствие между уредбата на законово и на подзаконово ниво и всички длъжности в администрацията да се съдържат в един нормативен акт.

В Класификатора на длъжностите в администрацията са направени и промени по отношение на конкретни длъжности в Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, произтичащи от промяната на минималните изисквания за заемане на длъжността и вида на правоотношението, съгласно разпоредбите на специалния закон.

 

 

Предлагат се промени в Закона за запасите

от нефт и нефтопродукти

 

Правителството предлага на Народното събрание да бъдат направени промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. С измененията се внася терминологична яснота относно разпорежданията за общите и индивидуални нива на запасите и се прецизира прилагането на методите за изчисляване на среднодневния нетен внос, вътрешнообщностни пристигания и среднодневното потребление.

Предвижда се крайният срок за създаване на запасите да бъде променен от 30 април на 1 май. По този начин от 2017 г. задължените лица ще следва да създават определените им нива на запаси до 1 май и ще се избегне съществуващото до момента едновременно съхраняване през месец април на запаси за стария и за новия период.

Проектът включва промени и в административно-наказателните разпоредби, продиктувани от необходимостта да се гарантира стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на задължените лица.

С оглед изпълнение на изискванията на Директива 2009/119/ЕО за съразмерност и възпиращ ефект на административните наказания, се предлага изменение на глобите и имуществените санкции в случаите, когато задължените лица не са създали определените им нива на запаси, не ги съхраняват или не изпълняват задълженията си, свързани с разпореждания за ползване и за възстановяване на запасите при затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти.

Въвеждат се изменения и допълнения в Търговския закон, като се разширява обхватът на лицата, спрямо които се налага ограничение за последващо участие в управителните органи на търговските дружества. Ограниченията ще действат само спрямо тези лица, които не са погасили задълженията си по наложените им глоби или имуществени санкции.

С измененията се въвежда по-систематична, ясна и точна редакция на разпоредбите на закона в съответствие с правото на ЕС, което ще способства за улесняване на прилагането му и ще повиши ефективността на дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по управлението на запасите от нефт и нефтопродукти.

 

От 1 януари 2017 г. ще се прилагат изменения

в Наредбата за условията, правилата и реда

за регулиране и регистриране на цените

на лекарствените продукти

 

Разпоредбите на чл. 5, ал. 5 и на чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да се прилагат от 1 януари 2017 г., реши правителството.

По силата на чл. 5, ал. 5 от наредбата, за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на наредбата при отпускането им в аптека.

Съгласно чл. 8, ал. 5, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в референтните държави, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс.

Отлагането на тези правила се налага, тъй като анализирането на предстоящите промени показва допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти. На следващо място е необходим и по-дълъг период от време за приспособяване регистрите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към новите изисквания на наредбата. Необходимо е по-продължително технологично време, за да бъде приспособен ефективно аптечният софтуер към новите изисквания, да бъдат предвидени контроли върху софтуера на Националната здравноосигурителна каса с оглед непротиворечиво отчитане на лекарствените продукти. За операторите в здравната системата е необходим и по-дълъг период да реализират по досегашния ред лекарствените продукти, закупени по досегашните правила за формиране на размера на доплащането им от пациентите и на техните цени.

 

 

 

 

Създава се Национален център за обучение

и квалификация в системата

за спешна медицинска помощ

 

Правителството одобри структурни промени в системата на здравеопазването, с които се създава Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Центърът е регламентиран като здравно заведение, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, с обща численост на персонала от пет бройки, които ще бъдат осигурени от незаети щатове в домовете за медико-социални грижи за деца. Ще се ръководи от директор, избран чрез конкурс, а устройството и дейността му ще бъдат регламентирани с правилник.

С Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ ще се осигури капацитет за подобряване знанията и уменията на персонала в системата на спешната медицинска помощ чрез начално и продължаващо теоретично и практическо обучение. То ще е насочено към развитие на потенциала на заетите в сектора, към разширяване, поддържане и актуализиране на наличните знания и умения, както и към придобиване на нови, които са необходими за осигуряването на качествена здравна помощ.

Чрез създаване на центъра се реализира устойчива политика за запазване и развитие на човешките ресурси в системата на спешната медицинска помощ и се изпълняват конкретните цели и мерки, заложени в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България (2014-2020).

 

 

Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение

на проектите, съфинансирани

от европейските фондове

 

Правителството прие наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством системата. С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга.

Чрез въвеждането на електронен обмен на информация и документи се намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол. По този начин се подобрява ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от ЕСИФ, и се ускорява цялостният процес по успешно изпълнение на програмен период 2014-2020 г.

Нормативният акт е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с оглед осигуряване на пълна проследимост и прозрачност на процесите по управление и изпълнение на помощта от ЕС.

 

 

Приета е Наредба за условията и реда

за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

 

Правителството прие Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

С наредбата се регламентират задълженията на собствениците на язовирните стени, свързани с поддържането им и привеждането им в добро техническо състояние, така че да се гарантират в максимална степен животът и здравето на хората и околната среда при експлоатацията на съоръженията. Въведен е механизъм на документиране на извършените проверки и представянето на резултатите от тях на компетентните контролни органи – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответния областен управител, съответната басейнова дирекция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР.

Уредена е дейността на комисиите за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени, които се назначават със заповед на областния управител, съгласно разпоредбата на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. Предвидени са условията и реда за упражняване на контрол върху техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях от инспекторите на ДАМТН.

 

Изменения в Закона за опазване на околната среда облекчават процедурите по ОВОС

 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение в Закона за опазване на околната среда. С промените се прилагат измененията на Европейския парламент по оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и се осигурява ефективност на процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите и заинтересованите физически и юридически лица.

Законопроектът подобрява обществения достъп до документацията по ОВОС и възможността за представяне на писмени становища, което гарантира публичност и прозрачност на всеки етап от процедурите по ОВОС.

С актуализирането на критериите и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-качествена подготовка и оценка на документацията. Включен е рискът от големи аварии и бедствия и от климатичните промени през различните фази на инвестиционните предложения, в т. ч. и при извеждане от експлоатация.

Оптимизирайки процедурите по ОВОС, приетите изменения и допълнения ще да ускорят цялостния инвестиционен процес, ще намалят регулаторната и административна тежест и ще доведат до подобряване на бизнес средата в България.

 

 

Министерския съвет разреши извършването

на 3D сеизмични проучвания в района на Силистар

 

Министерският съвет разреши пребиваването на научноизследователския кораб „Oceanic Endeavour“ в изключителната икономическа зона и в териториалните води на България в Черно море. Плавателният съд ще извърши 3D сеизмични проучвания във връзка с търсене и проучвания на нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар“.

Решението е за периода от 20 септември 2016 г. до приключване на проучванията, но не по-късно от 19 февруари 2017 г.

Изследванията ще се извършват в съответствие с технологията и в обема, предвидени в Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ, сключен между Министерството на енергетиката и „Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX)“ Б.В.

Конструкцията и оборудването на плавателния съд удовлетворяват основните изисквания за контрол и ограничаване на вредните или замърсяващи околната среда емисии. Научноизследователският екип включва и наблюдатели на морските бозайници, които ще работят на борда на кораба в периода на проучванията.

 

 

Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с приетия от правителството нов Устройствен правилник на дейността й. Той предвижда премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“, както и създаване на звено за вътрешен одит.

Числеността на персонала на АГКК се увеличава с 52 щатни бройки (до 397), които се прехвърлят от Министерството на земеделието и храните. По този начин ресурсно се обезпечава ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанзираната територия, въз основа на данните от картата на възстановената собственост.

Общата администрация на агенцията включва дирекциите „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“, осигурени с 37 щата. Специализираната администрация (354 щатни бройки) е организирана в три дирекции – „Кадастрална и специализирани карти“, „Геодезия и картография“, „Информационни системи“, както и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

 

 

Приет е отчетът за напредъка в изпълнението

на Плана с мерките за подобряване

на инвестиционната среда

 

Министерският съвет прие отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

Планът включва общо 118 мерки. Според получената към 15 август информация в Министерството на финансите, седем мерки са изпълнени, 80 мерки са в процес на изпълнение, а по 31 мерки изпълнението все още не е започнало.

Изпълнените мерки са свързани с приети промени в Закона за нормативните актове и в Закона за професионалното образование и обучение. Освен това е налице опростяване на документацията по отношение на системите за самоконтрол на фирми в хранителния бранш, разширяване на каналите за достъп до административни услуги на Агенцията по вписванията, създаване на единни правила за извършване на оценка на риска за здравето на работещите на работните им места чрез разработване на единна методика и др.

Според отговорните за изпълнението на Плана ведомства, по-голямата част от мерките са в процес на изпълнение, но за част от тях съществува риск от забавяне спрямо предварително определените срокове. Мерките, за които е идентифициран риск от неизпълнение, също са отбелязани в отчета. Отговорните административни структури следва да положат всички усилия за изпълнението им, а в случаите, в които е налице риск от забавяне, са необходими допълнителни усилия за наваксване на изоставането.

Приемането на отчета е част от изградения механизъм за наблюдение на изпълнението на набелязаните мерки от страна на правителството. Изпълнението на мерките ще допринесе за преодоляване на основните пречки пред инвестициите на бизнеса и провеждането на нужните реформи, необходими за подобряване на бизнес средата в страната.

 

 

До 2020 г. България трябва да спести

22 594 GWh енергия

 

Очаква се до 2020 г. България да постигне енергийни спестявания в размер на 1 942,7 хил. тона нефтен еквивалент или 22 594 GWh спрямо средното количество продадена енергия през 2010-2012 г. Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица. Документът бе одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, като целта е да бъде постигнато подобряване с 20% до 2020. Директивата задължава държавите-членки да определят национални цели за енергийна ефективност при отчитане на установената европейска цел.

С приетия през месец май 2015 г. Закон за енергийната ефективност е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще разпредели като индивидуални цели между задължените лица. Задължени лица са всички доставчици на горива и енергия на дребно, с изключение на доставчиците на горива за транспорта.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ Министерският съвет следва да регламентира с наредба методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност.

 

 

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в туризма

 

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма и Комисията за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия.

Документът отразява стремежа на двете страни да подкрепят сътрудничеството в туристическия сектор, отчитайки местните традиции и ценности. Те ще представят потенциалните възможности за туризъм в двете държави, както и услугите, които могат да бъдат предлагани. Ще се насърчават взаимните инвестиции в туристически проекти, договори за управление и туристически услуги.

България и Саудитска Арабия ще подкрепят организирането на съвместни туристически и културни мероприятия и фестивали като изложения, конференции и семинари. Двете страни ще си обменят опит и информация в развитието на различни туристически подотрасли като здравния и културен туризъм, администриране на хотели и курорти, програми и техника за обучение, туристически данни и статистика и др.

Двете държави ще си сътрудничат активно и в рамките на международни институции като Световната организация по туризъм към ООН.

 

 

Приет е доклад за изпълнението на Плана

за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи

от членството на България в ЕС

 

Правителството прие доклад за изпълнението към 31 август на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

От общо 177 мерки със срок на изпълнение до 31 август са изпълнени 115. Неизпълнението е 35%, което представлява намаление спрямо юни и юли, когато процентите бяха съответно 37,3 и 35,6. Дванадесет от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 27. От тях 11 са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.

Новото Табло с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 май 2016 г. С изтекъл или изтичащ срок за нотификация са 8 директиви, като за тях крайният срок беше 12 юни, а тези със срок до края на ноември са 14.

 

 

Правителството освободи Веселин Пенев

като областен управител на София-град

 

Правителството освободи Веселин Пенев като областен управител на София-град.

За временно изпълняващ длъжността е назначена Живка Такева-Първанова, която е заместник-областен управител на София-град, и ще остане на поста до определянето на титуляр.

 

 

Държавата ще подпомага децата с най-тежки увреждания с по 930 лева месечно

 

Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика да подготви законодателни промени, с които да се въведе нов вид помощ за децата с трайни увреждания.

Предвижда се размерът на помощта да бъде диференциран в зависимост от степента на увреждането. Децата с най-висока степен на увреждане (90% и над 90%) ще получават 930 лева месечно, което включва и помощта за асистентски услуги. Семействата ще решават дали да наемат личен асистент, или те самостоятелно да се грижат за децата си. Помощта за децата с увреждане от 70% до 90% ще бъде 450 лева, а за децата с увреждане със степен между 50% и 70% ще бъде 350 лева на месец.

Средствата ще се дават независимо от доходите на семействата, като родителите сами ще избират как да ги управляват.

С новата мярка ще се подпомогнат над 26 000 деца.

Необходимите финансови средства за осигуряване на новия вид помощ са в размер на над 161 млн. лв., като допълнителните за 2017 г. са в размер на близо 50 млн. лв. годишно.