За плащане на заплати и осигуровки отиват 48,3% от разходите на общините, се посочва в анализ на Министерството на финансите с данни за второто тримесечие на годината. Като в 205 от общините делът на разходите за заплати е по-висок от средния за страната. На един общински служител се падат средно по 282 души население. В същото време само 10,43% от разходите на общините са за инвестиции. Като в края на юни в 183 общини (69% от общия им брой), делът на капиталовите разходи е по-нисък от средния за страната.

Просрочените задължения на общините към края на юни са в размер на 197,2 млн. лв., от които 188,3 млн. лв. са просрочията по бюджетите на общините. А в сметките за средства от ЕС и в другите сметки и дейности просрочените дългове са 8,9 млн. лв. или 4,5% от общия размер на просрочията. Забавени плащания по собствените си бюджети имат 150 общини (57% от общия им брой). 20% от общините (или 54 броя) отчитат намаление на просрочията си с общо от 19,2 млн. лв. спрямо юни 2015 г. 40% от общините (или 104 броя) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с общо 60,1 млн. лв. Останалите 107 общини или 40% от общият им брой са без промяна в размера на просрочените си задължения, като 105 от тях нямат забавени плащания. Така общият размер на просрочените задължения на общините се увеличава с 43,2 млн. лв. за година. Делът на забавените плащания е 7,61% от планираните приходи и изравнителната субсидия за общините от централния бюджет. Интересно е да се отбележи, че само в 3 от 28-те областите в страната просрочията намаляват през последната година. Това са областите София-град, Пловдив и Стара Загора. София-град намалява забавените си плащания с 1,86 млн. лв. до малко над 1 млн. лв. Област Пловдив свива просрочията си с 3,66 млн. лв. до 8,19 млн. лв., а Стара Загора - с 965 хил. до 2,51 млн. лв. Най-много просрочени плащания има в областите Пазарджик (24,9 млн.), Смолян (20,1 млн.) и Перник (18,7 млн.).