Правителственото заседание тази седмица ще се проведе във вторник, 13 септември, поради предвидената за сряда инспекция на министър-председателите Бойко Борисов и Виктор Орбан в граничен район. Заседанието ще започне в 11,30 часа, при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ПРИСТА”

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВАВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА „СРЕДЕЦ”, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ДОКЛАД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 7 ДО 9 ОКТОМВРИ 2016 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ ВЪРХУ ТРЕЖЪРИ СМЕТКАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020

Внася: министърът на икономиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО Т. 20 ОТ ПРОТОКОЛ №15 ОТ 13.04.2016 Г. ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО, ДЕЙНОСТТА, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНА ДИВИЗИЯ „ЮГОИЗТОК” (HQ MND-SE)

Внася: министърът на отбраната

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2016 Г.

Внася: министърът на финансите

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ШЕСТНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ЯДРЕНИТЕ ЦЕНТРАЛИ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

администрация и министър на вътрешните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Внася: министърът на здравеопазването

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ИСУН) И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПОСРЕДСТВОМ ИСУН

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ

Внася: министърът на икономиката

29. ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Внася: министърът на околната среда и водите