Безработните лица, които започнат работа в населено място на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, ще получават средства за такси за детски ясли или градини, наем на жилище и такси за ползване на интернет, но не за повече от 12 месеца. Това става факт с приетите промени на първо четене в Закона за насърчаване на заетостта.

Законопроектът бе приет с 80 гласа „за”, 5-ма „против” и без въздържали се.

Според промените, търсещите работа вече ще могат да ползват услуги по информиране, консултиране, насочване и подпомагане за започване на работа от дирекция „Бюро по труда“, независимо от адреса им на регистрация.

С промените в закона се цели да се изпълнят специфичните препоръки на ЕК към България в областта на пазара на труда. Освен това отпада санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа сменят адреса си, без да уведомят дирекция „Бюро по труда“. С цел по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие два пъти в годината ще набират, обработват и предоставят на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в съответната област.

Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по Закона за насърчаване на заетостта, представляващи минимална помощ. Учащите също ще могат да се регистрират като безработни и по този начин да ползват правото на парично обезщетение, когато отговарят на останалите условия, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

Вносителите от Министерство на труда и социалната политика очакват с приетите промени да създадат условия за по-успешно срещане на търсенето и предлагането на работна сила, както и подобряване на достъпа до пазара на труда, особено за най-уязвимите групи.