За наше удобство използваните във винопроизводството съдове трябва да бъдат олитрени, но как става това - пита Генка Маркова от Пловдив.

Ето какъв е отговорът на експертите от "Български фермер":

Точното определяне на обема на един съд в в литри наистина улеснява много стопаните както при производството на вино, така и при обработките по време на съхранението.

Обемът в литри би трябвало да е отбелязан на челното дъно на бъчвите, но на някои той липсва, а на по-старите може да се е изтрил.

Затова се прилагат 2 начина

Или директно чрез олитряване, или чрез изчисляване.

Директното определяне се прилага при малките съдове и е лесно. За целта се използва кофа с определен обем, с която съдът се напълва с вода. Въз основа на броя на кофите бързо се получава вместимостта на съда.

При големите съдове обаче

това е много трудоемка операция. По тази причина обемът на каците се определя по следния начин. Измерва се вътрешният диаметър на дъното в см, както и диаметърът на отвора.

Измерените стойности за двате дъна се събират и полученото число се разделя на 2.

Получава се стойността на средния диаметър.

Измерва се и височината - Н.

Изчислението на обема става по следната формула:

Об = Н х Р/на втора степен/ х П

Във формулата Об е обемът в литри, Н е височината в см, Р е радиусът на средния диаметър в см, взет на квадрат, П е числото Пи, което е равно на 3.14.

Пример:

Ако височината Н е 160 см, диаметърът на дъното е 110 см, диаметърът на отвора е 80 см, намира се средния диаметър като съберем 110 плюс 80, което прави 190 см.

Разделяме това число на 2 и получаваме 95 см - т.е. средният диаметър е 95 см. Разделяме на 2 и получаваме, че радиусът е 47.5 см.

Заместваме намерените стойности във формулата и получаваме, че обемът е равен на 160 х 47.5 х 3.14.

Получаваме числото 1133.54, което показва обема на кацата в литри.

Обемът на бъчви се

изчислява по друг начин

Измерват се диаметрите на двете дъна Д1 и Д2 в см. Стойностите се събират и полученото число се разделя на 2. Получава се среден диаметър на двете дъна - Дср.

С помощта на метър се измерва диаметърът при отвора /враната/ - Двр.

Събират се данните от средния диаметър и диаметъра при враната, взет два пъти.

Полученото число се разделя на 3. Така се намира средният диаметър на бъчвата Дср.б.

Измерва се и дължината на бъчвата, като от стойността й се изважда сумата от дебелината на двете дъна и два пъти дължината на вътора.

Изчислението става по следната формула:

Об = Н х Р/на втора/ср.б х П

където Н е дължината на бъчвата в см, Рср.б е радиусът на средния диаметър на бъчвата в кв.см, П е числото Пи, което е равно на 3.14.

Пример:

Ако дължината Н е равна на 120 см, диаметърът на едното дъно Д1 е равен на 72 см, диаметърът на другото дъно Д2 е 74 см, а средният диаметър от двете дъна Дс е равен на 73 см.

Събират се средния диаметър и диаметъра при враната, взет два пъти. Дв е 86 см /73 плюс 2 х 86 = 245/. Разделя се на 3 и се получава средният диаметър на бъчвата Дср.б - 81.66. Разделя се на 2 и се получава средният радиус на бъчвата Рср.б = 4.83.

Заместват се получените стойности във формулата и се получава уравнението

Об = 120 х 40.83 на квадрат х 3.14

Извършва се действието и се получава числото 628.12 - това съответства на литрите на бъчвата.