Запазва се консервативният подход за управление на активите на Сребърния фонд

 

Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд”) и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на фонда за периода 2017-2019 г.

Двата документа са одобрени от членовете на Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход – активите на фонда да се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага.

 

Правителството предоставя над 14 млн. лв.

на общините по образователни програми

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 14 143 735 лв. по бюджетите на общините.

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по три национални програми – „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“. С тях ще бъдат закупени материали, необходими за провеждане на практически дейности по учебни предмети, ще бъдат изплатени възнаграждения на преподавателите, замествали свои отсъстващи колегите, и обезщетения на персонала от общинските училища, детски градини и общежития.

 

 

Отпускат се 216 730 лв. за рехабилитация

на ветерани от войните

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 216 730 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2016 г. С тях ще бъдат разплатени извършени разходи през второто тримесечие на годината по предоставени услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.

 

Общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет получиха собствеността върху училища

 

Правителството предостави на общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет имоти за нуждите на общински училища, които досега са били дадени за управление на Министерството на земеделието и храните.

Община Бяла Слатина получи четири терена с обща площ от близо 85 дка с построени в тях учебна зала, физкултурен салон, две общежития, хангар и други сгради, за поддържането на които общината ще осигури средства. Имотите ще бъдат ползвани от Професионалната агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ в общинския град.

На община Чирпан беше предоставена собствеността върху Професионалната гимназия по селско стопанство в общинския град и терен с обща площ 81 дка, заедно с построените на него сгради. Община Кнежа сполучи терен с площ от 136 дка, заедно с 13 построени сгради, както и други шест със стопанско предназначение. Те са за нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Ценов“. За нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“ правителството предостави на община Завет дворно място от 66 дка и 14 построени в него сгради.

Правителството одобри и продажбата на пет имота, собственост на „Български пощи“ ЕАД. Те се намират на територията на градовете Стара Загора, Търговище, Благоевград и Димитровград и вече не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството. „Български пощи“ ЕАД получи право да продаде и част от сграда в с. Стамболово, област Хасково. Имотът е изгубил предназначението си и не се ползва. Съсобственикът на останалата част от имота е заявил желание да придобие дела на посочената в нотариалната покана цена. Продажбите са част от мерките на дружеството за намаляване на разходите и подобряване на финансовото състояние на основния пощенски оператор.

С друго решение бе учредено безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горски територии – публична държавна собственост, с площ 400 кв. м, в полза на „Теленор България“ ЕАД. Имотът се намира в землището на с. Костенец, община Костенец, в обхвата на ДП „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него. За правото на строеж „Теленор България“ ЕАД ще заплати съответните нормативно определени такси, режийни и др.

 

 

България възразява срещу резерва, направена

от Сомалия по Конвенцията за правата на детето

 

Правителството одобри възражение на България срещу резерва, направена от Федерална република Сомалия по Конвенцията за правата на детето.

България изразява позицията, че резервата по чл. 14, 20 и 21 е несъвместима с целите и предмета на Конвенцията. Предвид факта, че резервата се отнася и до всички разпоредби на Конвенцията, които противоречат на Шариата, възражението ще гарантира прилагането на многостранния договор между двете държави в неговата цялост и ще предотврати възможността Сомалия да дерогира отделни разпоредби от Конвенцията поради несъвместимостта им с принципите на Шариата.

Възражението на България е и в съответствие с позицията на държавите-членки на ЕС.

 

Актуализира се споразумението между България

и Гърция по отношение на ядрената безопасност

 

Правителството одобри проект на споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на България и Комисията за атомна енергия на Гърция. С него ще бъде променено споразумението от 15 февруари 1991 г. между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на България и Комисията за атомна енергия на Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения.

Подписването на новото споразумение е инициирано по взаимно решение на двете страни с цел актуализиране на информацията по отношение на данните на пунктовете за връзка за целите на оперативното уведомяване при ядрена авария, както и на списъка на ядрените съоръжения в двете страни, тъй като след подписването на двустранното споразумение през 1991 г. са настъпили промени в статуса и количеството на ядрените съоръжения.

 

 

Над 33 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проучване на подземни богатства в община Долни Дъбник

 

Правителството одобри издаването на разрешение за проучване за възможността на добив на строителни материали в площта „Ромео“, разположена в землищата на селата Градина и Крушовица в община Долни Дъбник. Разрешението ще бъде издадено на „Мл-Консулт-2009“ ЕООД за срок от една година. Минималният размер на планираните инвестиции е 33 700 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3370 лв.

С друго решение Министерският съвет удължи с 15 години срока на концесията за добив на пясъци и чакъл от находище „Долно Черковище“, област Хасково. Предвидените инвестиции за този период са за около 652 хил. лв., а концесионните плащания – 891 хил. лв. (без ДДС), половината от които ще постъпват по бюджета на община Стамболово.

 

 

99 деца ще получат персонални пенсии

 

99 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв. месечно, реши правителството. Персонална пенсия ще получи и жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала пет деца до навършване на 18-годишната им възраст.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 септември 2016 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 48 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

Приета е актуализирана държавна политика

по планиране и разпределение

на радиочестотния спектър

 

Правителството прие Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър на България.

В документа са отразени настъпилите през последните 10 години промени на национално и международно ниво, които оказват влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. Те са свързани основно с уеднаквяване на българското и европейското законодателство, както и с приети актове на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и Европейската конференция по пощи и телекомуникации (СЕРТ).

Актуализираната държавна политика определя тенденциите и насоките за планиране и разпределение на радиочестотния спектър в страната в краткосрочен период – до края на 2017 г., в средносрочен – до края на 2019 г., когато ще се проведе следващата световна конференция по радиосъобщения, и в дългосрочен – след 2020 г.

До края на 2017 г. се планира предприемането на действия по осигуряване на възможност за стартиране на процеса на ползване на обхват 800 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги; преразпределение на ползването на радиочестотна лента 3400-3600 MHz по ползватели за осигуряване на условия за нейното ефективно използване; предприемане на действия по препланиране на телевизионни канали в ІV и V обхвати от страна на КРС с оглед освобождаване на радиочестотен спектър, използван за DVB-T, за безжични широколентови мрежи, с цел осигуряване на хармонизирано ползване на обхват 700 MHz.

В средносрочния период следва да продължи работата за преодоляване на различията с държавите от ЕС по разпределяне и използване на радиочестотния спектър. Важна насока е премахването на пречките за внедряване и развитие на новите технологии в радиокомуникациите, които използват по ефективен и гъвкав начин радиочестотния спектър и предоставят възможност за съвместимост и съвместно съществуване на различни платформи. Основна задача остава и подготовката и участието на България в следващата световна конференция по радиосъобщения.

В дългосрочен план усилията ще са насочени към адаптиране на националните особености в съответствие с политиката и разпределенията на ЕС и актовете на МСД и СЕРТ. Като резултат се очаква да се създадат предпоставки за постигане на целите за ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър чрез хармонизирано разпределение на честотния ресурс и чрез него – стимулиране на пазара на електронни съобщения и разгръщане на електронни съобщителни услуги от пето поколение (5G).

Проектът на Актуализира държавна политика беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТИТС.

 

 

Отменен е правилникът за прилагане

на Закона за митниците

 

Министерският съвет отмени Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Промяната е във връзка с приетите промени в закона, чрез които националните норми са приведени в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз. Причината за отмяна на Правилника е, че разпоредбите му са свързани с правна материя и обществени отношения, които са уредени на ниво европейско митническо законодателство, както и в Закона за митниците.

 

Българите в чужбина ще могат да подават заявления за подмяна на свидетелство за управление на МПС чрез системата за електронни услуги на МВнР

 

Правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи и Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи.

Промените в правилника са мотивирани с обстоятелството, че Министерството на външните работи приключи работата си по проекта за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. С реализирането му българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на МВнР. Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.

С промените в Тарифа №3 от една страна се създава правна възможност за заплащане в брой на извършваните консулски услуги и, от друга страна, се прецизират наименованията на услугите по заверка на подпис и удостоверяване на съдържание на документ, за които се събират такси.

 

Устройственият правилник на ДАБ е съгласуван

с промените в Закона за убежището и бежанците

 

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците, които го привеждат в съответствие с влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците.

Законовите промени, намерили отражение в Устройствения правилник на ДАБ, са свързани с оптимизация на процедурата по разглеждане на молбата за международна закрила, както и с предвидената възможност за временно настаняване на кандидати за международна закрила в център на ДАБ от затворен тип, при наличието на изрично предвидени в Закона условия.

 

 

Утвърдени са промени по бюджета на МРРБ

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.

Със 152 000 лв. се увеличават средствата за персонал. С тях ще бъдат изплатени дължимите обезщетения и осигурителни вноски на служителите на закритото държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти”.

Средствата се осигуряват за сметка на неусвоената сума от предвидения за НК „Стратегически инфраструктурни проекти“ трансфер за 2016 г.

 

 

 

Одобрен е отчетът за изпълнението в периода

май-юли на Плана на подготовката

на Българското председателство

 

Правителството прие Отчета за изпълнението в периода май-юли 2016 г. на Плана на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Посочено е, че в този период са определени още 188 членове на екипа на председателството, които са оценени по специално разработената методика за равнището на компетенции, знания и умения. Резултатите са предоставени на Института по публична администрация и Дипломатическия институт и ще послужат като база за по-доброто планиране на обученията и курсовете. Двата института са подготвили и обявили обществени поръчки за следващи обучения и предстои избор на изпълнители.

След редица срещи с компетентните институции и органи, е съгласувана разработената от НДК документация по идейния проект за преустройство и адаптация на основната сграда за нуждите на председателството. С решение на правителството в края на юли капиталът на НДК е увеличен със 17 млн. лева за преустройството, модернизацията и адаптирането на основната сграда на дружеството за нуждите на българското председателство.

Продължават срещите с различни целеви групи за обмяна на мнения и идеи за образа на България като председател на Съвета на ЕС, на които се обсъждат предложения за основни послания, символи, които следва да бъдат част от логото на Председателството, както и личности, които могат да бъдат лица на комуникационната кампания. През септември директорът на Центърa за изкуства БОЗАР (BOZAR) пристига на работно посещение у нас, за да бъдат обсъдени събитията и експозициите, които ще се проведат в Брюксел в рамките на Българското председателство.

Заради изтеглянето на председателството през първата половина на 2018 г., се актуализира планът за провеждане на обществени поръчки.

Първата среща на новото трио – Естония-България-Австрия, ще се проведе на 13 септември в Талин. Министерствата изпращат предложенията си, въз основа на които ще се актуализират предварителните приоритети на Българското председателство. Изготвен е и образец на фиш на Българското председателство, разработен на базата на образеца на рамкова позиция на България, както и на моделите на фишове на предходни председателства и на Генералния секретариат на Съвета.

Вече функционира и Националният център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС. От всички министерства и ведомства, свързани с председателството ни, е поискано да определят екипи от координатори по отделните направления. Предстоят разяснителни срещи с определените екипи с цел координиране на задълженията и отговорностите между отделните институции и Центъра. Актуализира се и планът за подготовка.

За посоченото тримесечие общо 24 експерта от различни министерства и институции са провели стажове в държави-членки, институции на ЕС и Постоянното представителство на България в ЕС. Тази практика ще продължи до края на 2016 година.

Обученията на председателите и експертите в работните групи, които ще заседават в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, започват през септември. Първият обучителен модул ще трае около три месеца и в него ще участват общо 810 души от екипа на председателството. Програмата е фокусирана върху практическите аспекти на ротационното председателство на Съвета на ЕС.

С цел доброто планиране, изпълнение и мониторинг на Националната обучителна програма се анализира възможността за създаване на обща база данни за участниците в обученията и техните оценки, като в съществуващия вече портал се включат и такива функционалности. Проучват се и вариантите за наем, закупуване или разработване на система за акредитация и регистрация.

 

България ще подкрепи назначаването на 13 съдии

и генерален адвокат в Съда на ЕС

 

Правителството одобри позиция на българската страна за заседание на КОРЕПЕР ІІ, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 7 септември в Брюксел. На заседанието ще бъде разгледано назначаването на един генерален адвокат в Съда на ЕС и на 13 съдии в Общия съд на ЕС (ОСЕС).

Във връзка с реформата на ОСЕС, Чехия, Италия и България предлагат назначаване като съдии в тази юрисдикция Ян Пасер, Езио Перило и Александър Корнезов за периода до 31 август 2019 г., а Нидерландия, Португалия и Дания предлагат назначаване на Рене Барентс, Мария Жозе Костейра и Йеспер Свенингсен за периода до 31 август 2022 г.

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз на всеки три години се извършва частична подмяна на членовете на Общия съд на ЕС. Мандатът на четиринадесет съдии изтича на 31 август 2016 г. До този момент са назначени 11 съдии в Общия съд на ЕС. В тази връзка Унгария, Португалия и Румъния предлагат кандидатурите на Барна Берке, Рикардо да Силва Пасос и Октавиа Спинеану-Матей за съдии в Общия съд на ЕС за мандат, изтичащ на 31 август 2022 г.

Мандатите на част от съдиите, назначени в рамките на първия етап от реформата на Общия съд на ЕС, изтичат на 31 август 2016 г. Унгария, Гърция, Кипър и Люксембург предлагат подновяване на мандата съответно на съдия Золтан Чехи, съдия Константинос Илиопулос, съдия Анна Маркули и съдия Деан Шпилман. Тези предложения се отнасят за назначения за мандат, изтичащ на 31 август 2022 г.

За заемане на мястото на съдия в Общия съд на ЕС, който е подал оставка, Швеция предлага г-н Улф Йоберг, чийто мандат ще приключи на 31 август 2019 г.

Мандатите на четирима генерални адвокати в Съда на ЕС изтекоха на 6 октомври 2015 г. и броят на генералните адвокати в Съда на ЕС беше увеличен на 11, считано от 7 октомври 2015 г. Във връзка с това, с РМС 222/2016 г. за кандидат на България за генерален адвокат в Съда на ЕС беше определен Евгени Танчев и неговата кандидатура беше предложена за мандат, изтичащ на 6 октомври 2021 г.

С днешното си решение Министерският съвет изразява подкрепата на България за направените от Чехия, Италия, Нидерландия, Португалия, Дания, Унгария, Румъния, Гърция, Кипър, Люксембург и Швеция предложения за назначаване на съдии в Общия съд на ЕС.

 

Одобрена е българската позиция за заседание

на Съвета по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 13 септември в Братислава. Тема на форума е „Засилване на позициите на фермерите в агрохранителната верига”.

Един от основните приоритети в областта на земеделието на Словашкото председателство е да изведе на преден план и да инициира дискусия за нелоялните търговски практики в агрохранителната верига. Темата е особено актуална в контекста на предизвикателствата пред пазара. Развитието на световната търговия със селскостопански стоки и разпокъсаността на аграрния сектор на фона на нарастваща концентрация при дистрибуцията и преработката на храни създават условия, които към момента не гарантират справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на предлагане на храни.

 

 

Приет е Устройственият правилник на Центъра

за оценка на риска по хранителната верига

 

Правителството прие Устройствения правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. С документа се уреждат функциите, структурата, съставът, редът на дейност и числеността на структурата, която е компетентен орган за извършване на научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната верига във връзка с вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

Съгласно разпоредбите Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Общата численост на персонала в Центъра е 50 щатни бройки.

 

Агенция „Митници“ ще предоставя на ДФЗ финансов ресурс за изплащане на държавната помощ под формата на отстъпка от стойността

на акциза върху газьола за земеделските производители

 

Правителството одобри допълнение на постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година.

Изменението е свързано с приетите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, чрез които се създава правна уредба за прилагането на новата схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за земеделските производители. С новата уредба е променен механизмът за предоставяне на държавната помощ, като възстановяването на частта от стойността на акциза върху газьола ще се извършва от Агенция „Митници“.

С постановлението се предвижда Агенция „Митници“ да предостави на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) финансов ресурс за изплащане на индивидуалните размери на държавната помощ по тази схема.

Решението е свързано с обстоятелството, че Агенция „Митници“ не разполага с електронна система за разплащане със земеделските стопани, а за да се разработи такава ще е необходимо осигуряването на допълнителен финансов ресурс и време, което би довело до забавяне на разплащането.

ДФЗ-РА разполага с електронна разплащателна система, чрез която се извършват разплащанията със земеделските стопани по всички европейски и национални схеми за подпомагане на сектора. С използването й за целите на тази схема за държавна помощ за земеделските стопани изплащането на индивидуалните суми ще стане бързо и ефективно.

 

 

Александър Манолев е назначен за председател

на Държавната агенция за метрологичен

и технически надзор

Правителството освободи Стефан Цанков като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и назначи на негово място Александър Манолев. Промяната се прави по предложение на министъра на икономиката Божидар Лукарски.

Александър Манолев е завършил висшето си икономическо образование във Великобритания, специализирал е в Будапеща и Лондон в сферата на инвестициите и управлението на европейски проекти. Има дългогодишен професионален опит в областта на маркетинга. От ноември 2015 г. досега заема поста заместник-министър на туризма.

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката.